course-details-portlet

SKOLE6262 - Barnelitteratur og utvikling av grunnleggende ferdigheter i engelsk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 40/100 30 minutter C
Individuell oppgave 60/100

Faglig innhold

Dette emnet gir inngående forståelse om barnekultur - og litteratur fra den engelskspråklige verden, og om hvordan litteratur kan tilnærmes og anvendes i utviklingen av elevenes grunnleggende ferdigheter.

Emnet fokuserer på arbeid med varierte og multimodale tekster og ulike litterære sjangre som fremmer mangfoldet blant dagens elever. Emnet skal gi utvidet fagdidaktisk og teoretisk kunnskap om et bredt og variert utvalg av skjønnlitterære sjangere, samt multimodale tekster. Videre legger emnet vekt på deltakernes kritiske leseferdigheter og kritisk refleksjon rundt valg av tekster og andre læringsressurser for engelskundervisning på barnetrinnet. Emnet gir også deltakerne avansert kunnskap om utvikling av elevers grunnleggende ferdigheter, blant annet opplæring i lesing og skriving, samt kritiske, digitale og multimodale ferdigheter.

Et sentralt tema i emnet er bruk av barnelitteratur for å fremme barns språklige, estetiske og interkulturelle kompetanse. I tillegg fokuseres det på barn og unges tekstforståelse og tekstskaping. Emnet vil i lys av dette utforske ulike teoretiske og metodiske innganger til lesing og skriving i engelsk gjennom kreative, utforskende og praktisk-estetiske prosesser.

Emnet fokuserer også på diskusjon og refleksjon rundt egen undervisningspraksis, og arbeidskrav består av ulike skriftlige, muntlige og digitale oppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om utvikling av grunnleggende ferdigheter i engelsk, inklusive digitale, multimodale og kritiske ferdigheter (literacy)
 • avansert kunnskap om sentrale teorier knyttet til barnelitteratur og -kultur, og om forskningsbaserte didaktiske tilnærminger til litteraturundervisning
 • utvidet kunnskap om tekster (skriftlige, muntlige, visuelle og multimodale) fra den engelskspråklige verden som kan fremme leselyst og -motivasjon, samt utvikle elevenes språklige og interkulturelle forståelse/kompetanse
 • avansert kunnskap om og forståelse av barnelitteraturens muligheter og utfordringer i et interkulturelt perspektiv
 • fordypet forskningsbasert kunnskap om litteraturens potensial til å utvide elevenes forståelse av seg selv og andre

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, undervise og reflektere forsknings- og erfaringsbasert, både selvstendig og sammen med andre
 • formidle sentralt fagstoff til kollegaer på egen arbeidsplass
 • anvende ulike teorier og metoder for å analysere og kritisk vurdere ulike type tekster
 • legge til rette for utforskende, kreative og praktisk-estetiske prosesser i arbeid med barnelitteratur og i utvikling av grunnleggende ferdigheter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere teoribasert over barnelitteratur knyttet til ulike historiske, kulturelle og språklige kontekster
 • anvende litteratur i arbeidet med elevers identitetsutvikling, samt i utvikling av deres estetiske, språklige, og interkulturelle kompetanse
 • kritisk vurdere tekster, lærebøker og andre læringsressurser til bruk i engelskfaget

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over to semestre med tre samlinger hvert semester. Mellom samlingene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltakelse på læringsplattform.

Undervisningen vil inneholde forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner, praktiske læringsaktiviteter, muntlige presentasjoner og skriftlig arbeid. Det jobbes også kontinuerlig med deltakernes akademiske ferdigheter, både skriftlig og muntlig.

Aktiv deltakelse er forventet gjennom hele studieprosessen. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk, og det forventes at deltakerne bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk skriftlig arbeid
 • Obligatorisk muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

 • selvstendig skriftlig oppgave (må være godkjent for å kunne ta eksamen om høsten)

Kandidatene skriver en fagtekst med utgangspunkt i pensumlitteratur og egen praksis.

 • Inntil 8 obligatoriske læringsaktiviteter (enkelte aktiviteter må være godkjent for å kunne ta eksamen om høsten, andre må være godkjent for å kunne ta eksamen om våren)

Disse vil være både skriftlige, muntlige og/eller digitale, og foregår både i og utenfor samlingene. Disse læringsaktivitetene fordeles over to semestre (inntil 4 per semester).

 • 1 individuell muntlig presentasjon (må være godkjent for å kunne ta eksamen om våren)

Nærmere informasjon knyttet til arbeidskravene vil gis på læringsplattformen.

Alle de obligatoriske arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurdering

Delvurdering: høst

Individuell oppgave: bearbeiding av obligatorisk arbeidskrav.

Oppgaven vurderes med bokstavkarakter (A-F) og teller 60% av samlet karakter i emnet.

Vurdering: vår

Individuell muntlig eksamen

 • Varighet: 30 minutter, med forberedelsedel (5 dager)

Eksamen vurderes med bokstavkarakater (A-F) og teller 40% av samlet karakter i emnet.

Mer om vurdering

Begge vurderingsdeler må være bestått for endelig karakter i emnet.

Delvurderinger kan tas opp enkeltvis.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Lærerspesialistutdanning i engelsk, 1.-7. trinn (KLSENG-1-7)
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet og kandidaten må ha minst 60 stp i engelsk. I tillegg kreves minst 3 års praksis i engelskundervisning i grunnskolen (årstrinn 1-7).

Kandidater som innvilges studieplass, må være i arbeid som engelsklærer i studieperioden.

Kursmateriell

Informasjon om kursmateriell og pensumliste vil bli lagt ut på den digitale læringsplattformen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Individuell oppgave 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU