course-details-portlet

SKOLE6249 - Vurdering og tilpassing i den første lese-, skrive- og matematikkopplæringa

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet tar for seg ulike former for vurdering og kartlegging i begynneropplæringa i skriving, lesing og matematikk. Det vil bli lagt særlig vekt på hvordan vurdering og kartlegging kan fremme elevenes læring, bidra til å identifisere språk- og matematikkvansker, og til å utvikle norsk- og matematikklærernes generelle undervisning og mer spesifikke tiltak.

Læringsutbytte

KunnskaperStudenten har- inngående kunnskap om pedagogiske, faglige og etiske styrker og svakheter ved ulike former for vurdering og kartlegging - inngående kunnskap om ulike måter å vurdere og kartlegge på i begynneropplæringa i skriving, lesing og matematikk- kunnskap om hvordan en kan identifisere språk- og matematikkvansker på småtrinnet- inngående kunnskap om hvordan innsikt fra vurdering kan integreres i undervisningenFerdigheterStudenten kan- bruke ulike vurderings- og kartleggingsformer i begynneropplæringa - tolke vurderings- og kartleggingsresultater, og omsette informasjon fra disse til undervisning tilpasset den enkelte eleven- identifisere tidlige tegn på språk- og matematikkvansker - bidra til god vurderings- og kartleggingspraksis ved egen skoleGenerell kompetanseStudenten kan- gjøre pedagogisk, faglig og etisk hensiktsmessige valg av vurderings- og kartleggingsformer i begynneropplæringa- gjøre hensiktsmessig og tilpasset bruk av innsikt fra ulike typer vurderinger- nyttiggjøre seg og vurdere kritisk forskning om vurdering og kartlegging

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester med tre samlinger i Trondheim. Mellom samlingene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltakelse på læringsplattform. Undervisningen veksler mellom forelesninger, diskusjoner, praktiske øvinger, tekstseminar og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Det vil bli arbeidet systematisk med akademisk lesing og skriving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidsoppdrag
  • Oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Mellom hver samling vil det bli gitt obligatoriske arbeidsoppdrag som blant annet vil være knytta til arbeid med elever og kolleger på egen skole. Obligatorisk oppmøte på samlinger. Obligatoriske aktiviteter vurderes godkjent/ikke godkjent. Vurderingsform: Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Eksamen vurderes med karakterskala A-F.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring, 1.-4. trinn (KLSBEG1-4)
Lærerspesialist (LÆRSPMATVU)
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet. Kandidaten må ha 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning. I tillegg kreves minst tre års praksis som lærer på småskoletrinnene (årstrinn 1-4).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU