course-details-portlet

SKOLE6248 - Profesjonsutvikling og forskningsmetoder i begynneropplæringa

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Det faglige innholdet er sentrert rundt to områder: skolebasert kompetanseutvikling og forskningsmetode.Skolebasert kompetanseutvikling inneholder tema som viser hvordan kunnskap om begynneropplæringa erverva gjennom individuell kompetanseutvikling også kan bli skolens kunnskap. Utfordringer innen begynneropplæringa kontekstualiseres bl.a. til ledelse og organisasjonsutvikling. Emnet skal bidra til å øke studentenes bevissthet om og kompetanse i hvordan de som lærerspesialister kan arbeide for å utvikle begynneropplæringa ved egen skole.Det legges vekt på hvordan studentene kan bruke egen kunnskap i begynneropplæringa i veiledning av kolleger, i utvikling av dynamiske og sterke praksisfellesskap og i utvikling av skolen. Studentene vil planlegge, prøve ut og reflektere over begynneropplæring i skriving, lesing og matematikk og arbeide med ulike modeller for kunnskapsutvikling og -deling.I arbeidet med forskningsmetoder presenteres og diskuteres metoder som er egna til å undersøke fenomener knytt til begynneropplæring, med vekt på kvalitative metoder. Emnet vil ha særlig fokus på læreren som forsker – på metodiske og etiske utfordringer. En vil arbeide med å formulere forskbare problemstillinger, og å finne egna metoder og teori for å finne svar på disse. Det arbeides også med ulike måter å presentere forskningsprosjekter og -resultater på. Studentene skal som del av dette emnet initiere og gjennomføre en empirisk studie på egen skole. Denne danner grunnlag for en fagtekst som går inn i vurderinga i emnet.

Læringsutbytte

KunnskaperStudenten har- avansert kunnskap om hva som kjennetegner læring og kunnskapsutvikling og -deling i skoler og hvordan skoler kan ledes og utvikles- inngående kunnskap om lærernes rolle i kompetanseutvikling i skolen - inngående kunnskap om det kvalitative forskningsparadigmet og relevante forskningsdesign - kunnskap om etiske retningslinjer for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskningFerdigheterStudenten kan- anvende kunnskap i matematikk og matematikkdidaktikk og norsk og norskdidaktikk til å formulere og finne svar på praktiske og teoretiske problemstillinger knytta til begynneropplæringa i skolen - anvende modeller for kollegaveiledning og kunnskapsdeling for å utvikle undervisning og læring i begynneropplæringa i skriving, lesing og matematikk- beherske strategier for ledelse og organisering av utviklingsprosjekter i begynneropplæringa i skriving, lesing og matematikk- utvikle forskbare spørsmål som er relevante innafor begynneropplæringsdidaktikk- gjøre begrunna valg av metoder for innsamling og analyse av empiriske data- analysere kvalitative data med forankring i relevant teoriGenerell kompetanseStudenten har- forståelse for hvordan faglig og didaktisk kunnskap i matematikk og norsk kan omsettes til relevant og tilpasset begynneropplæring i skriving, lesing og matematikk- forståelse av hvordan de grunnleggende arbeidsprosessene i skolen kan endres og utvikles for å forbedre undervisning og læring i begynneropplæringa i skriving, lesing og matematikk- innsikt i sammenhenger mellom læringsledelse, kollegasamarbeid, faglige vurderinger, veiledning, læringsmiljø og motivasjon- vurdere faglighet i utviklingsarbeid og forskning knytta til begynneropplæring - vurdere utfordringer knytta til forskerrollen i skolekonteksten- vurdere utfordringer med å forske på små barn- designe og gjennomføre empiriske undersøkelser knytta til begynneropplæring- formidle resultater fra empiriske undersøkelser i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over to semester med tre samlinger per semester i Trondheim. Mellom samlingene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltakelse på læringsplattform. Undervisningen veksler mellom forelesninger, diskusjoner, praktiske øvinger, tekstseminar og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Det vil bli arbeidet systematisk med akademisk lesing og skriving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidsoppdrag
  • Oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:Emnet inneholder obligatoriske arbeidsoppdrag knytta til arbeid med elever og kolleger på egen skole. Studentene leverer inn faglige tekster i tilknytning til disse oppdragene. Obligatorisk oppmøte på samlinger.Obligatoriske aktiviteter vurderes godkjent/ikke godkjent.Sluttvurdering:Vurderingsmappe. Eksamen vurderes med karakterskala (A–F)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring, 1.-4. trinn (KLSBEG1-4)
Lærerspesialist (LÆRSPMATVU)
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet. Kandidaten må ha 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning. I tillegg kreves minst tre års praksis som lærer på småskoletrinnene (årstrinn 1-4).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6244 7.5 HØST 2019
SKOLE6241 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU