course-details-portlet

SKOLE6240 - Skriving og lesing i begynneropplæringa

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet omhandler to temaområder: barns tidlige språk- og tekstutvikling og ulike innganger til skrive- og leseopplæringa i de tidlige skoleårene.Emnet skal videreutvikle studentenes faglige kunnskap om språk- og tekstutvikling hos førskolebarn og de yngste skolebarna. Barns utprøving av ulike semiotiske ressurser i egen meningsskaping vil stå sentralt. Forankra i dette vil ulike innganger til lese- og skriveopplæringa bli tematisert. Et gjennomgående perspektiv vil være hvordan man kan dra veksler på elevenes egen utforsking i samspill med systematisk opplæring forankra i teori og forskning. Målet er at studentene skal utvikle evne til å ta selvstendige og begrunna valg i arbeidet med å legge til rette for god opplæring i tidlig skriving og lesing.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten har - inngående kunnskap om barns utvikling av lesing, skriving og tekstkyndighet (literacy) - inngående kunnskap om teorier om og didaktiske tilnærminger til tidlig skriving og lesing – inkludert utforskende arbeidsmåter - inngående kunnskap om faglige tilnærmingsmåter som kan forebygge lese- og skrivevansker og fremme skrive- og leseutvikling hos elever med ulikt faglig ståsted og ulik språkbakgrunn Ferdigheter Studenten kan - legge til rette for utforskende, kreative og lekprega aktiviteter i den første skrive- og leseopplæringa - bruke samtale om tekster (elevenes egne tekster og litterære tekster) på en hensiktsmessig og kreativ måte for å styrke elevenes metaspråklige bevissthet og lese- og skrivekompetanse. - analysere hvor eleven er i sin lese- og skriveutvikling, og benytte dette som grunnlag for tilpassa opplæring Generell kompetanse Studenten kan - analysere og vurdere relevante problemstillinger knytta til tidlig skrive- og leseopplæring - gjøre seg nytte av innsikter fra forskning i planlegging og gjennomføring av begynneropplæring i skriving og lesing - gjøre kritiske vurderinger av undervisningsopplegg, lærebøker og undervisningsmateriell som lærere tilbys for den første skrive- og leseopplæringa

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester med tre samlinger i Trondheim. Mellom samlingene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltakelse på læringsplattform. Undervisningen veksler mellom forelesninger, diskusjoner, praktiske øvinger, tekstseminar og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Det vil bli arbeidet systematisk med akademisk lesing og skriving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidsoppdrag
  • Obligatorisk oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:Mellom samlingene vil det bli gitt obligatoriske arbeidsoppdrag. Innen emnet skal studentene skrive en fagtekst med utgangspunkt i pensumlitteraturen og egen praksis.Obligatorisk oppmøte på samlinger.Vurdering:Semesteroppgave. Oppgaven vurderes med bokstavkarakterer (A-F).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring, 1.-4. trinn (KLSBEG1-4)
Lærerspesialist (LÆRSPMATVU) - enkelte retninger
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet. Kandidaten må ha 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning. I tillegg kreves minst tre års praksis som lærer på småskoletrinnene (årstrinn 1-4).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3601 2.5 HØST 2020
DID3603 2.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU