course-details-portlet

SKOLE6016 - Veiledning i skolen av lærerstudenter og nyutdannede lærere, emne 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen i gruppe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen i gruppe 100/100 2.5 timer C

Faglig innhold

Emnets innhold handler om å teoretisere og praktisere som veileder for lærerstudenter og kollegaer i skolen, i første rekke som praksislærer og mentor. I emnets læringsfellesskap

 • gjør vi erfaringer med og reflekterer over hvordan vi gir handlingene som veiledere gjør, plass og betydning i lærerutdanninga og i de nyutdannedes introduksjon til lærerjobben
 • tenker vi om veileders intensjoner i arbeid med at lærerstudentene sosialiseres og lærer i skolen
 • viser vi at veileders oppmerksomhet omkring hvordan lærerstudentene handler og reflekterer som lærere i skolen, er en nødvendig refleksivitet for veileders funksjon
 • analyserer vi egen veilederpraksis og gjør erfaringer med og diskuterer hvordan vi kan utvikle utøvelsen av veilederprofesjonen

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

 • reflektert kunnskap om lærerprofesjonens kvalifisering og om lærerstudentens og den nyutdannedes identitet, læring og utvikling
 • solid kunnskap om metoder og redskaper som gjør at veileder kan velge relevante handlinger som støtter lærerstudenters og nyutdannedes læring og identitetsdannelse

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • vise ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere kollektive arbeidsprosesser i skolen
 • anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om veiledning, relevante metoder og redskaper til å planlegge, støtte og vurdere lærerstudenters og nyutdannedes læring
 • identifisere og analysere yrkesetiske problemstillinger innenfor læreryrket og problematisere egen bruk av makt i veiledningsarbeid
 • begrunne, kritisk vurdere og videreutvikle egen veiledningspraksis

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har bærekraftig kunnskap om skolen og lærerprofesjonen og etiske utfordringer og dilemma knyttet til yrket og kan ta dette i bruk i veiledning
 • kan vurdere skolens funksjon som rettferdig utdanningsinstitusjon

Læringsformer og aktiviteter

Undervisninga er samlingsbasert. På samlingene vil det variere mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. Utforskende arbeidsformer og erfaringsbasert læring er sentralt. Mellom samlingene arbeider studentene med obligatoriske arbeidskrav og studielitteratur. Det er tre obligatoriske arbeidskrav i emnet som er nært knyttet til arbeidsoppgaver en har som veileder for nyutdannede lærere eller som praksislærer. Kontinuiteten i studiearbeidet og den løpende dialogen mellom deltakerne sikres gjennom obligatoriske arbeidskrav og utstrakt bruk av refleksjonsskriving.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Arbeidskrav 1: Individuelt refleksjonsnotat om egen rolle
 • Arbeidskrav 2: Fagtekst om kommunikasjon i veiledning og et praksiselement
 • Arbeidskrav 3: Refleksjon over bruk av redskaper i veiledning, utvikling av egen veilederrolle og betydning for en bærekraftig lærerprofesjon

I tillegg kreves det 70 % deltakelse på samlingene. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuelt refleksjonsnotat om egen rolle
 • Fagtekst om kommunikasjon i veiledning og et praksiselement
 • Refleksjonsnotat om bruk av redskaper i veiledning og utvikling av veilederrollen
 • Obligatorisk deltakelse

Mer om vurdering

Vurderingsordning er muntlig eksamen i gruppe. Karakteren settes individuelt.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Karakterskala A-F.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning på masternivå ved Institutt for lærerutdanning (ILUEVUME)
KOMPiS Skolerettet veiledningspedagogikk (KVEIL)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende på bachelornivå.

Kursmateriell

Det blir lagd nettbasert kompendium i emnet for å lette tilgangen til bokkapitler og artikler som ikke er tilgjengelig på nett.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6012 15.0 HØST 2020
SKOLE6014 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen i gruppe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen i gruppe 100/100 C

20.11.2024 - 22.11.2024

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU