course-details-portlet

SKOLE6007 - Læringsutfordringer

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 1/2
Muntlig eksamen 1/2 20 minutter

Faglig innhold

Emnet tar for seg ulike vanskeområder og gir innsikt i ulike teoretiske perspektiver, utvikling og risikofaktorer, forebygging, samt ulike former for tiltak.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har perspektiver på elevers læringsutfordringer, med spesiell vektlegging av lesing, skriving, regning
 • har ulike perspektiver på elever med sosiale og emosjonelle utfordringer
 • har god kunnskap om forebygging, kartlegging og tiltak for disse elevene
 • har god kunnskap om kompleksitet og dilemmaer i målet om å legge til rette for et inkluderende læringsfellesskap

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike perspektiver og metoder for å kartlegge og legge til rette for utvikling og mestring for elever med ulike utfordringer i et læringsfellesskap
 • har evne til spesialpedagogisk praksis med en klar vektlegging av elevers ressurser og muligheter
 • kan kommunisere spesialpedagogiske temaer som er relevante med elevene, deres foresatte, kollegaer og andre samarbeidspartnere

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og drøfte relevante problemstillinger knyttet til ulike læringsutfordringer og elevens beste i et helhetlig perspektiv, hvor blikket rettes mot både individ og system
 • kan ut fra forskningsbasert kunnskap bidra til å legge til rette for aktiv deltakelse og fellesskap for en sammensatt elevgruppe
 • kan bidra til å løfte elevenes beste i en kompleks skolehverdag

Læringsformer og aktiviteter

Det legges vekt på forskningsbasert og dialogpreget undervisning. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, seminarer, øvelser, gruppearbeid og individuelt arbeide, samt anvendelse av digitale verktøy. Det legges vekt på arbeid med deltakernes egne erfaringer og selvvalgte problemstillinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen.

Sluttvurderingen i emnet består av to deler:

 • En prosjektoppgave i gruppe med to eller tre personer (eller individuelt etter søknad til emneansvarlig). Oppgaven kan være en fagartikkel basert på et prosjekt som er blitt gjennomført eller en teoretisk drøfting av aktuelle problemstillinger. Eksamensoppgaven gis bokstavkarakter. Oppgaven teller 50 % av den endelige karakteren.
 • En individuell muntlig eksamen (20 min). Muntlig eksamen teller 50 % av den endelige karakteren. Begge deler må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

En student som ikke har bestått emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene, behøver bare å framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Ved gjentak av bestått vurdering må studenten framstille seg til ny vurdering i begge delene som inngår i vurderingen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning på bachelornivå (PLUEVU)
KOMPiS Spesialpedagogikk 1, 1.-10. trinn (KSP1-1-10)

Forkunnskapskrav

Gjennomført SKOLE6006 og tilhørende arbeidskrav i det emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU14007 15.0 HØST 2020
LGU54006 15.0 HØST 2020
LGU14006 7.5 HØST 2020
LGU54005 7.5 HØST 2020
MGLU3201 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU