course-details-portlet

SKOLE6006 - Innføring i spesialpedagogikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Innføring i spesialpedagogikk handler om hvordan skolen sørger for gode rammevilkår for oppvekst og opplæring, og for å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs ulike forutsetninger og behov, slik at opplæringsloven blir ivaretatt. I dette emnet vil den inkluderende skolen og innføring i spesialpedagogiske arbeidsmåter være sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, dets tradisjoner og muligheter og utdanningspolitiske rammer for arbeidet
 • har god kunnskap om spesialpedagogens rolle og arbeidsmåter, juridiske og etiske problemstillinger
 • har god kunnskap om læringsmiljø som fremmer inkludering og aktiv deltakelse for målgruppen
 • har god kunnskap om forebygging og tilrettelegging i et ressurs- og mestringsorientert perspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette læringsmiljøet slik at elever med ulike læringsutfordringer opplever utvikling og mestring i et læringsfellesskap og aktiv deltakelse
 • har evne til kritisk, etisk bevisst og kunnskapsbasert refleksjon omkring ulike spesialpedagogiske tema og dilemmaer

Generell kompetanse

Studenten

 • har handlings- og personlig kompetanse som er sentralt innenfor det spesialpedagogiske fagområdet - kan ut fra forskningsbasert kunnskap bidra til å legge til rette for aktiv deltakelse og fellesskap for en sammensatt elevgruppe

Læringsformer og aktiviteter

Det legges vekt på forskningsbasert og dialogpreget undervisning. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, seminarer, øvelser, gruppearbeid og individuelt arbeide, samt anvendelse av digitale verktøy. Det legges vekt på arbeid med deltakernes egne erfaringer og selvvalgte problemstillinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen. Sluttvurdering er en skriftlig semesteroppgave som kan skrives i gruppe på to eller tre studenter (eller individuelt etter søknad til emneansvarlig). Semesteroppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning på bachelornivå (PLUEVU)
KOMPiS Spesialpedagogikk 1, 1.-10. trinn (KSP1-1-10)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU14007 15.0 HØST 2020
LGU54006 15.0 HØST 2020
LGU14006 7.5 HØST 2020
LGU54005 7.5 HØST 2020
MGLU3201 15.0 HØST 2020
LÆR2007 7.5 HØST 2021
SKOLE6025 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU