SARB3005 - Sosialt arbeid som kunnskapsfelt og forskningsområde

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sosialt arbeids teori, historie og tilnærmingsmåter satt inn i en sosialpolitisk kontekst. Utviklingen over tid reflekterer endringer i både målgrupper, organisasjonsformer, ideologi og rammebetingelser. Fordi sosialt arbeid både er en vitenskapelig disiplin og en praktisk virksomhet, legges det vekt på å utvikle både en teoretisk og anvendt forståelse av hvordan sosiale problemer oppstår og hvordan de gjennom sosialpolitiske tiltak og myndiggjørende arbeidsformer kan reduseres. Et sentralt siktemål med emnet er å gi oversikt over sentrale diskusjoner og nyere forskning innen fagområdet sosialt arbeid, samt bidra til kritisk refleksjon av sosialt arbeid som forskningsområde og kunnskapsfelt.

Læringsutbytte

Siktemålet med kurset er å opparbeide innsikt, kritisk forståelse og refleksjon om utviklingen av sosialt arbeids teori og praksis. Konkrete læringsmål: 1) Gi studentene innsikt i og kunnskap om teoretiske og metodiske spørsmål i tilknytning til sosialt arbeid og sosialpolitikk. 2) Gi innsyn i sentrale grunnlagsspørsmål som har vært og er fundamentale for utviklingen av sosialt arbeid (teori og praksis). 3) Gi studentene et analytisk redskap slik at de kan forstå den konkrete utformingen av sosialpolitikken ut fra ulike verdimessige ståsteder. 4) Gi studentene innsikt i og kunnskap om makro og mikro orienterte teorier og perspektiver på sosiale problemer og sosialt avvik. 5) Gi studentene kunnskap om hvordan sosiologiske perspektiver på sosiale problemer og sosialt avvik kan anvendes som teoretiske redskap på forskjellige analysenivå i deres eget sosialt arbeid praksis og forskningsarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: forelesninger, studentbaserte presentasjoner og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • To godkjente skriftlige oppgaver
  • Muntlig framlegg

Mer om vurdering

Utlevering av eksamenstekst 4. blokkuke.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosialt arbeid (MSARB)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i sosialt arbeid eller samfunnsfag.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 1500 sider hvorav ca. 350 er selvvalgt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SARB3000 7.5 01.09.2008
SARB3002 5.0 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
16.11.2017

Innlevering
30.11.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.