SANT3900 - Masteroppgave i sosialantropologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 2 semestre

Faglig innhold

Studentene velger selv emne for masteroppgaven som skal være en selvstendig vitenskapelig undersøkelse med utgangspunkt i konkrete problemstillinger innenfor fagområdet. Avhandlingen bør være basert på selvstendig feltarbeid i eller utenfor Norge, men avhandlinger bygget på andre kilder aksepteres. Feltarbeidet bør strekke seg over ett semester. Skrivekurset vektlegger forhold vedrørende skriveprosess og dataanalyse. Veiledningsseminarene skal i hovedsak bære preg av gruppeveiledning og være basert på individuelle innlegg.
Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med avhandlingen. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt påser at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor en obligatorisk del av masterstudiet. Hver student har krav på 50 timer individuell veiledning inklusive veileders forberedelser.

Læringsutbytte

Kunnskap
- Utvikle selvstendige ferdigheter i tolkning og analyse av sosiale og kulturelle fenomener.
- Mestre gjeldende konvensjoner for litteraturhenvisning, anonymisering og akademisk redelighet.
- Ha spisskompetanse på den regionen og tematikken som masteroppgaven handler om.
- Kunne kontekstualisere egen forskning i forhold til andres arbeid.
- Ha kunnskap om kulturelle og sosiale prosesser i et sammenlignende perspektiv gjennom kjennskap til medstudenters forskningsarbeider.

Ferdigheter
- Kunne behandle komplekse kvalitative datamengder i tråd med etiske retningslinjer.
- Omarbeide feltarbeidsmateriale til data, og data til analytisk tekst.
- Produsere en komparativ, argumenterende og resonnerende tekst med grunnlag i sentrale funn og særtrekk ved et valgt studiefelt.

Generell kompetanse
- Ha erfaringsbasert kunnskap om og forståelse for forskningsprosessen.
- Kunne presentere egen forskning både muntlig og skriftlig
- Drøfte andres arbeid på en konstruktiv måte.
- Kunne finne fram til relevante skriftlige ressurser
- Kunne videreutvikle forskningskompetanse på phd-nivå

Læringsformer og aktiviteter

Skrivekurs, felles og individuell veiledning. Deltakelse og presentasjon i seminar er obligatorisk.





Obligatoriske aktiviteter

  • Individuell veiledning
  • Presentasjon og deltagelse på seminar

Mer om vurdering

Vurderingsform: Masteroppgave og muntlig prøve. Masteroppgaven gis en karakter som kan justeres på muntlig eksamen.

Masteroppgaven evalueres av en oppnevnt komite med to medlemmer, hvorav minst ett medlem er eksternt.
SANT 3900 er siste eksamen i masterstudiet. I tillegg til eksamensmelding på studweb melder studentene seg til eksamen på eget skjema som fås ved instituttet. Masteroppgaven bør være på minimum 80 sider og ikke overstige ca. 120 sider (12 pkt. Times New Roman, linjeavstand 1,5). Avhandlingen leveres til instituttet i 5 eksemplarer samt elektronisk som Pdf fil på en cd. Dersom avhandlingen trykkes ved NTNU Grafisk senter, dekker instituttet kostnader til opptrykk av 6 eksemplarer hvorav ett går til studenten. Velges andre løsninger må studenten selv bekoste trykkingen. Dersom studenten leverer inn masteroppgaven etter 15. mai i vårsemesteret og etter 1. november i høstsemesteret, kan det ikke garanteres at sensur og muntlig prøve er gjennomført innen utgangen av henholdsvis vår- og høstsemesteret. Instituttet tar normalt ikke imot masteroppgaver i perioden 16. mai til 1. september.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosialantropologi (MSANT)

Forkunnskapskrav

SANT3000, SANT3100 og SANT3002 eller SANT3000, SANT3001, SANT3002 og godkjent valgfritt emne.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.