SANT2100 - Sosialantropologisk metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i den antropologiske forskningsprosessen, fra forberedelser og feltarbeid til analyse og ferdig tekst. De ulike delene av prosessen vil bli gjennomgått, med særlig fokus på sammenhengen mellom problemstilling og valg av metode både under feltarbeidet og i skriveprosessen. Denne kunnskapen er viktig både for å bedre forståelsen av styrker og svakheter i de ulike antropologiske metodene og for å lese faglitteraturen på en komparativ og fruktbar måte. Etiske spørsmål knyttet til valg av metode og representasjon vil også bli tatt opp som en kontinuerlig del av diskusjonene underveis i semesteret. Emnet er obligatorisk for alle som ønsker en bachelorgrad i sosialantropologi eller afrikastudier.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene

- Kjenne til de ulike leddene i den antropologiske forskningsprosessen
- Kjenne til ulike/sentrale teknikker for datainnsamling med vekt på kvalitativ metode
- Kunne reflektere over ulike utfordringer knyttet til datainnsamling i ulike kontekster
- Kunne forstå sammenhengen mellom teori og metode i antropologien
- Ha kjennskap til og kunne identifisere og diskutere etiske dilemmaer ved datainnsamling og framstilling.
- Kunne forklare hva som menes med at etnografiske tekster inngår som ledd i antropologisk metode
- Kunne lese antropologiske tekster og drøfte, sammenlikne og kontekstualisere variasjoner i sjanger, argumentasjon og empirisk utvalg

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Inntil 24 timer undervisning. Godkjent skriftlig oppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent skriftlig oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 06.12.2017 09:00 Storhall del 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.