course-details-portlet

SANT2025 - Tverrfaglig profilemne: Digital transformasjon, kultur og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 1/2
Muntlig eksamen 1/2 1 timer

Faglig innhold

I dette emnet får du utforske mulige digitale fremtidscenarier for menneskeheten. Emnet er tverrfaglig og befinner seg i skjæringspunktet mellom den teknologisk funderte kompetansen om digitalisering ved Institutt for datateknologi og informatikk, og det antropologiske blikket for helhetlige kulturelle sammenhenger ved Institutt for sosialantropologi. Emnet forener teknologiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver på teknologisk utvikling, med vekt på digitale teknologier.

Emnet fokuserer på eksisterende og framvoksende teknologi og gir en innføring i prinsipper for helhetlig samfunnsanalyse. Hovedelementet er utforskningen av ulike framtidsscenarioer for framvoksende digitale teknologier, og analysen av menneskelige og samfunnsmessige konsekvenser gjennom ulike framtidsscenarioer. Emnet legger vekt på hvordan de menneskelige og samfunnsmessige aspektene påvirker og påvirkes av utvikling og bruk av teknologi.

Undervisningen i emnet er prosjektbasert, noe som innebærer at studentene skal utforske framvoksende teknologier gjennom et delvis selvvalgt gruppeprosjekt som inkluderer utforming av konkrete scenarier. I de tenkte scenarioene skal studentene vurdere menneskelige, kulturelle og samfunnsmessige muligheter og konsekvenser som følger av den fremvoksende teknologien. Aktuelle teknologier som vil bli utforsket er teknologier relatert til:

 • vår hverdag, slik som styring av transportmidler og handel
 • arbeidslivet i ulike bransjer, som for eksempel organisering, fjernstyrt styring og robotisering
 • sosialt liv
 • sosiale medier
 • kunstig intelligens (AI)
 • extended reality (XR)

SANT2025 er profilemnet i den tverrfaglige profilen "Digital transformasjon, kultur og samfunn". Profilen består av profilemnet og tre valgemner (til sammen 30 studiepoeng). Tverrfaglige profiler gir studentene mulighet til å sette seg inn i faglige områder med spesifikk relevans for de store samfunnsutfordringene og for en bærekraftig samfunnsutvikling. Læringsformer og læringsaktiviteter vil gi tverrfaglig samhandlingskompetanse. Emnet er også åpent for andre studenter som ønsker å erverve seg denne kompetansen.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • God kjennskap til essensielle framvoksende digitale teknologier og prinsipper
 • God kjennskap til prinsipper for helhetlig kulturell analyse av de essensielle framvoksende digital teknologiene.
 • Innsikt i teknologiens filosofi
 • Studenten har kunnskap om kreative prosesser og de ulike fasene i prosjektutvikling/ innovasjon

Ferdighet

 • Kunne analysere relasjonen og dynamikken mellom teknologi, menneske og samfunn med vekt på å identifisere muligheter og konsekvenser av framvoksende teknologier, inkludert utilsiktede konsekvenser.
 • Kunne identifisere kritiske aspekter knyttet til miljø, arbeidsliv, samfunnsorganisering og menneskeverd i tilknytning til innovasjon, utvikling og implementering av teknologi.
 • Kunne presentere analyser på interessante, overbevisende og lettfattelige måter, muntlig og gjennom digitale medier.
 • Studenten har erfaring med å arbeide med komplekse samfunnsutfordringer.

Generell kompetanse

 • Generell forståelse av koblingen mellom teknologi og kultur.
 • Kunne anvende sin fagkompetanse i samarbeid med personer fra andre fagområder, og i fellesskap definere problemstillinger og å svare på dem.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformen er en blanding av kunnskapsbasert og erfaringsbasert undervisning. Utvikling av samarbeidskompetanse, innovasjonskompetanse og arbeid med store samfunnsutfordringer er erfaringsbasert og tar utgangspunkt i et prosjektarbeid i tverrfaglige grupper. Undervisningen i emnet er tett koblet til studentenes pågående gruppearbeid.

Undervisning 4 timer per uke.

Under faglig veiledning skal studentene gjennomføre et større gruppearbeid som utforske framvoksende digitale teknologier. Det forventes at studentene deltar aktivt i gruppearbeidet, inkludert danne gruppe og opprette samarbeidsavtale. Gruppearbeidet skal presenteres for sensorer og medstudenter under muntlig eksamen i slutten av semesteret, gjerne ved hjelp av digitale medier. Et av formålene med denne presentasjonen er å dele erfaringer med og gi inspirasjon til medstudenter.

Vær oppmerksom på at undervisningen og obligatorisk aktiviteter kan starte før påmeldingsfristen.

Obligatorisk aktivitet

Det er krav om 80 % oppmøte i undervisningen.

Obligatorisk aktivitet vurderes som godkjent eller ikke godkjent. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kvalifisere til å ta eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Eksamen består av to gruppeoppgaver. Begge gruppeoppgavene må vurderes til bestått for å bestå emnet.

Karakterregel: Bestått/ ikke bestått

Gruppeoppgave 1 består av en muntlig eksamen der gruppen skal presentere arbeidet som gjøres i løpet av semesteret. Presentasjonen kan gjennomføres ved hjelp av digitale verktøy, slik som en nettside, film, podcast, data analytics, andre medier mm. Presentasjonen gjennomføres med sensorer og medstudenter til stede og vil etterfølges av en spørsmålsrunde.

Gruppeoppgave 2 består av en skriftlig refleksjonsrapport. Refleksjonsrapporten skal skrives som en gruppeoppgave og leveres i etterkant av gruppeoppgave 1. Rapporten skal være på 3 - 5 sider.

Mer informasjon knyttet til de ulike gruppeoppgavene vil være tilgjengelig i Blackboard ved semesterstart.

Gjentak av eksamen

Det er kun mulig å ta opp eksamen i de semestrene som det gis undervisning i emnet. Alle arbeider må da tas opp igjen. Kandidater som ønsker å ta opp eksamen må registrere seg til både undervisning og vurdering.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 1/2

Utlevering
06.03.2024

Innlevering
13.03.2024


09:00


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2

Utlevering
08.03.2024

Innlevering
08.03.2024


11:00


12:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU