course-details-portlet

SØK3515 - Mikro- og paneldataøkonometri

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler økonometriske metoder for analyse av paneldata og for analyse av mikrodata. Innenfor emnet behandles ulike metoder for å ivareta uobservert heterogenitet mellom enheter. Det gis en innføring i metoder for å studere diskret valg og metoder i tilfeller med skjeve utvalg. Det legges vekt på anvendelse av metodene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • flere ulike metoder for estimering av økonometriske modeller for paneldata
 • hvordan uobserverbar individuell heterogenitet kan håndteres i statiske og dynamiske paneldatamodeller
 • formulering, estimering og tolking av modeller for individers diskrete valg
 • formulering, estimering og tolkning av økonometriske modeller i situasjoner der data er sensurert eller resultat av selvseleksjon

Ferdigheter

Du skal

 • være fortrolig med sentrale metoder for å gjennomføre empiriske analyser basert på paneldata med ulike datasituasjoner og modellformuleringer
 • være fortrolig med økonometriske metoder for empiriske analyser av diskret valg og behandling av selvseleksjon og sensurerte data
 • Kunne utføre økonometriske studier basert på paneldata og mikrodata på egen hånd og kunne tolke resultater og kritisk vurdere troverdigheten av resultater fra bruk av ulike metoder
 • Kunne anvende moderne økonometrisk programvare til empiriske analyser basert på paneldata og mikrodata

Generell kompetanse

Du skal kunne

 • lese og forstå rapporter og forskningsartikler som gjør bruk av begrepene og metodene diskutert i emnet
 • benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke.Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart, og et selvstendig økonometrisk arbeid skal inngå. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises neste gang høstsemesteret 2020. Studenter med studierett på et masterprogram ved ISØ kan ta emnet også når det ikke undervises.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Studenter med studierett på MSØK, MSØK5 eller MFINØK kan ta emnet alle semester. Andre studenter kan sende epost til kontakt@econ.ntnu.no for å registrere interesse for emnet.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semestestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK8615 10.0 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Finansiell økonomi
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 08.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 3
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 31.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 3
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU