course-details-portlet

SØK3515 - Mikro- og paneldataøkonometri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet behandler økonometriske metoder for analyse av paneldata og for analyse av mikrodata. Innenfor emnet behandles ulike metoder for å ivareta uobservert heterogenitet mellom enheter. Det gis en innføring i metoder for å studere diskret valg og metoder i tilfeller med skjeve utvalg. Det legges vekt på anvendelse av metodene.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
-flere ulike metoder for estimering av økonometriske modeller for paneldata
-hvordan uobserverbar individuell heterogenitet kan håndteres i statiske og dynamiske paneldatamodeller
-formulering, estimering og tolking av modeller for individers diskrete valg
-formulering, estimering og tolkning av økonometriske modeller i situasjoner der data er sensurert eller resultat av selvseleksjon

Ferdigheter
Du skal
-være fortrolig med sentrale metoder for å gjennomføre empiriske analyser basert på paneldata med ulike datasituasjoner og modellformuleringer
-være fortrolig med økonometriske metoder for empiriske analyser av diskret valg og behandling av selvseleksjon og sensurerte data
-Kunne utføre økonometriske studier basert på paneldata og mikrodata på egen hånd og kunne tolke resultater og kritisk vurdere troverdigheten av resultater fra bruk av ulike metoder
-Kunne anvende moderne økonometrisk programvare til empiriske analyser basert på paneldata og mikrodata

Generell kompetanse
Du skal kunne
-lese og forstå rapporter og forskningsartikler som gjør bruk av begrepene og metodene diskutert i emnet
-benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke.Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises neste gang høstsemesteret 2020. Studenter med studierett på et masterprogram ved ISØ kan ta emnet også når det ikke undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Finansiell økonomi (MFINØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semestestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK8615 10.0 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Finansiell økonomi
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 18.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU