course-details-portlet

SØK3007 - Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende forståelse av kollektive beslutninger, kollektive goder og offentlig styring. Emnet dekker organisering og insentiver i offentlig produksjon, og hvordan beslutningstagere påvirkes av offentlig styring og skattesystem.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
-Hvordan kollektive beslutninger om økonomisk politikk fattes
-Begrunnelsen for utformingen av offentlige styringsmodeller
-Hvordan beslutningstakere i privat sektor påvirkes av skatt og offentlig styring
Ferdigheter

Du skal kunne analysere
-Forutsetninger for og egenskaper ved ulike kollektive beslutningsordninger
-Kollektive goder og eksternaliteter som ikke ivaretas av markedet
-Produksjon og finansiering av velferdstjenester og hvordan disse kan organiseres innenfor og utenfor offentlig sektor
-Utforming av skattesystemet og hvordan det påvirker beslutningstagere
-Funksjonsdeling og konkurranse innenfor offentlig sektor, forholdet mellom stat, fylkeskommuner og kommuner
Generell kompetanse

Du skal kunne
-lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke og 2 timer øving annenhver uke.
Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU