course-details-portlet

SØK3006 - Valuta, olje og makroøkonomisk politikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en inngående analyse av teorier for inflasjonsstyring, valutamarkeder og konjunkturer, og ser på effekt av makroøkonomisk politikk i en liten åpen økonomi. Betydningen av oljeindustri for resten av økonomien behandles også.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Du lærer
- teoretiske modeller for hvordan valutamarkedene fungerer
- modeller for hvordan valutamarkedene samspiller med resten av økonomien
- hvordan finans- og pengepolitikk påvirker en åpen økonomi
- hva inflasjonsstyring er, og modeller for optimal pengepolitikk
- modeller som skiller mellom skjermet og konkurranseutsatt sektor
- hvordan oljeindustrien påvirker økonomien

Ferdigheter

Du skal kunne
- forstå og redegjøre for hvordan valutakursen bestemmes
- diskutere ulike måter å bestemme renten på og hvilke konsekvenser dette har for makroøkonomiske hovedstørrelser
- redegjøre for virkningen av ulike typer makroøkonomisk politikk
- analysere hvordan sentralbanken bør endre renten når økonomien blir utsatt for ulike typer sjokk
- analysere hvordan økonomisk politikk virker ulikt på skjermede og konkurranseutsatte sektorer
- diskutere muligheter og utfordringer i en oljeøkonomi

Generell kompetanse

Du skal kunne
- lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke og 2 timer øving annenhver uke.
Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3003 7.5 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 16.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU