course-details-portlet

SØK3004 - Videregående matematisk analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet gir studentene et grunnlag i matematikk som er nødvendig for å tilegne seg sentrale analysemetoder i økonomisk teori. Hoveddelen av kurset dreier seg om matematisk analyse med funksjoner av en og flere variable med anvendelser i konsument- og produksjonsteori. I tillegg består kurset av integrasjon, differensiallikninger og lineær algebra.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- om bestemte og ubestemte integraler i en variabel og i flere variabler, teknikker for å løse integraler (delvis integrasjon og substitusjonsmetoden)
- om hvordan geometriske rekker kan anvendes i finansmatematikk.
lineær algebra, herunder om addisjon og multiplikasjon av vektorer og matriser, geometriske fortolkninger av vektorer, løsning av lineære likningssystemer, lineær uavhengighet, rang til matriser, determinanter, egenverdier og egenvektorer
- om første- og andreordens differensiallikninger, faseplananalyse og retningsdiagram, systemer av differensiallikninger, sadelpunkter, enkle differenslikninger
- om optimering av funksjoner definert over flere variabler med og uten beskrankninger, hvordan fastslå om ekstrempunkter er minimum-, maksimum- eller sadelpunkter
- om produksjonsteknologi, om kostnadsminimering og kostnadsfunksjonen, om profittmaksimering og profittfunksjonen, om nyttefunksjoner og konsumentteori

Ferdigheter
Du skal kunne
- bestemme relativt kompliserte integraler
- beregne nåverdier og finne annuiteten for annuitetslån.
bruke lineær algebra til å løse lineære likningssystemer, beregne determinanter, finne rangen til matriser og finne egenverdier med tilhørende egenvektorer
- løse og analysere første- og andreordens differensiallikninger, herunder også systemer av differensiallikninger
- finne optimum for statiske optimeringsproblemer og anvende optimering på mikroøkonomiske problemstillinger

Generell kompetanse
Du skal kunne
- kunne anvende matematikk som et verktøy til å analysere økonomiske problemstillinger
- være i stand til å anvende matematikk i andre kvantitativt orienterte kurs, for eksempel i makroøkonomi, økonometri og finans

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning hver uke og 2 timer øving hver uke.
Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA0002 5.0 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Finansiell økonomi
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
19.12.2020

Innlevering
19.12.2020


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering
09.06.2021

Innlevering
09.06.2021


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU