course-details-portlet

SØK2009 - Internasjonal makroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en behandling av makroøkonomiske problemstillinger knyttet til internasjonale forhold. Kurset diskuterer valutamarkeder, valutakriser, driftsbalanseproblemer og makroøkonomisk politikk i åpne økonomier.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- hvordan makroøkonomiske forhold i ulike land er gjensidig avhengige av hverandre
- om interaksjon mellom aggregert økonomisk aktivitet, inflasjon, underskudd/overskudd i driftsbalansene, og valutakurser
- virkemåten til markeder for utenlandsk valuta
- om mulighetene i penge- og finanspolitikken
- historien om verdens monetære systemer
- om internasjonale aspekter ved finansielle kriser

Ferdigheter
Du skal kunne
- forstå implikasjonene av ubalanser i handelen mellom ulike land
- peke ut ulike faktorer som kan påvirke valutakurser og renter i finansielle markeder
- klassifisere kanalene for hvordan utenlandske sjokk påvirker innenlandsk aktivitet og priser
- forstå formålene med, og konsekvensene av, ulike typer penge- og finanspolitikk
- redegjøre for fordeler og ulemper ved ulike systemer for fastsettelse av valutakurser (fast versus flytende, valutareservebaserte systemer, monetære unioner)
- gjøre internasjonale sammmenligninger ved hjelp av standardindikatorer for priser og valutakurser
- bruke formelle modeller til å fremskrive eller estimere økonomiske variable (som for eksempel forventet avkastning av en investering) som avhenger av makroøkonomiske variable som differenser i inflasjon, forskjeller i økonomisk vekst og valutakurser

Generell kompetanse
Du skal kunne
- følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke, og 2 timer øving annenhver uke. Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart. Evt semesteroppgaver kan leveres som gruppeoppgave av inntil 4 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 1

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnskunnskap
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU