SØK2006 - Internasjonal Handel

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i internasjonal handel. Første del behandler teorien om komparative fortrinn. Det legges vekt på konsekvensene handel basert på komparative fortrinn har på økonomisk velferd, inntektsfordeling og næringssammensetning. Andre del omhandler næringsintern handel basert på imperfekt konkurranse og stordriftsfordeler. Siste del behandler handelspolitikk.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- økonomisk teori om internasjonal handel og internasjonal arbeidsdeling
- drivkrefter bak internasjonal handel og internasjonale faktorbevegelser
- hvorfor internasjonal handel gir velferdsgevinster og fordelingsvirkninger
- betydningen av "komparative fortrinn"
- årsaker til næringsintern handel og om betydningen av økonomisk geografi
- sammenhengen mellom handel, næringsstruktur og spesialiseringsmønster
- betydningen av ulike typer skalafordeler i produksjon
- virkninger av handelspolitiske tiltak for land og næringer
- WTOs rolle i verdensøkonomien

Ferdigheter
Du skal kunne
- bruke grafer og noe algebra til å analysere økonomiske problemstillinger knyttet til internasjonal handel
- beherske generell likevektsanalyse til å se sammenhenger mellom næringer og hvordan produkt- og innsatsfaktormarkeder virker sammen
- forstå kreftene som virker sammen i et enkelt marked, samt kunne analysere betydningen av handelspolitikk
- analysere virkningene av handel for nasjonal næringsstruktur, omstilling og velferd
- selvstendig vurdering av argumenter om effekter av internasjonal handel


Generell kompetanse
Du skal kunne
- følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning per uke og 2 timer øving annenhver uke. I emnet skal det leveres 1 semesteroppgave. Semesteroppgaven kan leveres som gruppeoppgave av inntil 4 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK2003 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 30.11.2017 09:00 Storhall del 1 , DI42
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.