course-details-portlet

SØK1101 - Miljø- og ressursøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer G

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i miljø- og ressursøkonomi. Det legges vekt på å vise hvordan økonomisk teori kan brukes til å diskutere miljø- og ressursøkonomiske problemstillinger. F. eks: Hvordan veie dagens behov mot framtidige generasjoners behov? Hva skal vi mene med bærekraftig utvikling? Hva forstår vi med effektiv utnyttelse av miljøressurser? Forurensningskontroll - hvorfor og hvordan? Offentlig regulering - når og hvordan? Kurset omhandler prinsipper for samfunnsøkonomisk analyse og metoder for miljøregnskap, verdisetting av miljøressurser, teorien for optimal utnyttelse av ikke-fornybare og av fornybare ressurser, forurensningskontroll og internasjonal miljøproblematikk og kontrolltiltak.

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • enkle modeller for samspillet mellom økonomisk aktivitet og naturmiljøet
 • hvordan optimalt forurensningsnivå og optimal utnyttelse av en naturressurs bestemmes fra et samfunnsøkonomisk synspunkt
 • hvordan forskjellige politikkvirkemidler, slik som avgifter, subsidier og kvoter, kan utformes for å realisere den optimale løsningen når markedene ikke fungerer tilfredsstillende
 • om politikk relatert til uttømming av ikke-fornybare ressurser og overutnyttelse av fornybare ressurser, om allmenningsproblemer, og bærekraftbegreper

Ferdigheter

Du skal kunne

 • bruke mikroøkonomiske modeller til å analysere miljø- og ressursøkonomiske problemstillinger, for eksempel virkninger av å innføre en avgift på utslipp av forurensninger fra bedrifter, hvordan kvoteordninger for CO2 kan virke når det gjelder samfunnsøkonomisk effektivitet, og virkninger av direkte og indirekte reguleringer på økonomien og uttaket i et fiskeri

Generell kompetanse

Du skal kunne

 • følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og større øvinger som forutsetter at studentene setter seg inn i aktuelle miljøpolitiske problemstillinger. Emnet forutsetter dessuten at studentene presenterer deler av pensum i plenum. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart. Semesteroppgavene kan leveres som gruppeoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSØ001 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Industriell økologi
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 G 21.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 G 11.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 3
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU