SØK1101 - Miljø- og ressursøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i miljø- og ressursøkonomi. Det legges vekt på å vise hvordan økonomisk teori kan brukes til å diskutere miljø- og ressursøkonomiske problemstillinger. F. eks: Hvordan veie dagens behov mot framtidige generasjoners behov? Hva skal vi mene med bærekraftig utvikling? Hva forstår vi med effektiv utnyttelse av miljøressurser? Forurensningskontroll - hvorfor og hvordan? Offentlig regulering - når og hvordan? Kurset omhandler prinsipper for samfunnsøkonomisk analyse og metoder for miljøregnskap, verdisetting av miljøressurser, teorien for optimal utnyttelse av ikke-fornybare og av fornybare ressurser, forurensningskontroll og internasjonal miljøproblematikk og kontrolltiltak.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- enkle modeller for samspillet mellom økonomisk aktivitet og naturmiljøet
- hvordan optimalt forurensningsnivå og optimal utnyttelse av en naturressurs bestemmes fra et samfunnsøkonomisk synspunkt
- hvordan forskjellige politikkvirkemidler, slik som avgifter, subsidier og kvoter, kan utformes for å realisere den optimale løsningen når markedene ikke fungerer tilfredsstillende
- om politikk relatert til uttømming av ikke-fornybare ressurser og overutnyttelse av fornybare ressurser, om allmenningsproblemer, og bærekraftbegreper

Ferdigheter
Du skal kunne
- bruke mikroøkonomiske modeller til å analysere miljø- og ressursøkonomiske problemstillinger, for eksempel virkninger av å innføre en avgift på utslipp av forurensninger fra bedrifter, hvordan kvoteordninger for CO2 kan virke når det gjelder samfunnsøkonomisk effektivitet, og virkninger av direkte og indirekte reguleringer på økonomien og uttaket i et fiskeri

Generell kompetanse
Du skal kunne
- følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og større øvinger som forutsetter at studentene setter seg inn i aktuelle miljøpolitiske problemstillinger. Emnet forutsetter dessuten at studentene presenterer deler av pensum i plenum. Studentoppgavene baseres på gruppearbeid. Det forutsettes en godkjent obligatorisk semesteroppgave for adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSØ001 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 29.11.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.