SØK1011 - Markeder og markedssvikt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en videregående behandling av mikroøkonomiske problemstillinger. Kurset analyserer ulike markedsformer, og gir en innføring i spillteori med anvendelse på næringsøkonomiske problemstillinger. Videre gis en innføring i teori for effektiv ressursanvendelse, herunder analyser av ulike former for markedssvikt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- definisjoner av sentrale begreper innen markedsøkonomi, velferdsteori, næringsøkonomi og spillteori
- under hvilke betingelser en uregulert markedsøkonomi er samfunnsøkonomisk effektiv
- samfunnsøkonomiske konsekvenser av markedsmakt og miljøforurensning
- hvordan konkurranse- og miljøpolitikk kan bedre økonomiens virkemåte
- hvordan spillteori kan anvendes til å analysere markeder hvor det er konkurranse mellom få bedrifter

Ferdigheter
Du skal kunne
- gjøre rede for ulike konkurranseformer i markedet, samfunnsøkonomisk effektivitet, eksterne virkninger og kollektive goder
- analysere prisdannelsen i markeder med ulike konkurranseformer
- vurdere i hvilken grad prisdannelsen bidrar til samfunnsøkonomisk effektivitet
- gjøre rede for hvordan markedssvikt kan korrigeres gjennom økonomisk politikk
- analysere konkrete problemstillinger ved hjelp av bruk av figurer og matematisk analyse

Generell kompetanse
Du skal kunne
- følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke og 2 timer øving hver annen uke i undervisningsperioden. Krav til obligatorisk aktivitet annonseres ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk aktivitet oppgis ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK2001 7.5 01.09.2011
SØK2004 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 18.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.