SØK1004 - Statistikk for økonomer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

For å tallfeste sammenhenger som inngår i økonomiske modeller trengs data. Data inneholder usikkerhet og variasjon, og for å trekke ut informasjon benyttes statistiske metoder. Emnet vil bestå av sannsynlighetsregning, estimering og hypoteseprøving.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- sannsynlighetsregning, variasjon og usikkerhet
- beskrivende statistikk, sentraltendens og spredning
- vanlige sannsynlighetsfordelinger, blant annet normalfordeling og binomisk fordeling
- å formulere hypoteser og å teste om en hypotese forkastes
- regresjonsanalyse
- hva en statistisk modell er, hvordan statistiske slutninger trekkes og hvordan usikkerheten i disse slutningene kan karakteriseres

Ferdigheter
Du skal kunne
- formulere en sannsynlighetsmodell ut fra en verbalt ustrukturert problemstilling
- gjenkjenne hvilke blant de vanligste sannsynlighetsfordelingene som er aktuelle å bruke i en gitt situasjon
- gjennomføre hypotesetesting
- foreta elementær statistisk og økonometrisk analyse på faktiske data

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning og 2 timer øving hver uke. Godkjente semesteroppgaver og/ eller øvinger. Antall og krav oppgis ved semesterstart. Semesteroppgaver kan leveres felles fra grupper med inntil 4 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ST0202 7.5 01.09.2011
ST1101 1.5 01.09.2008
ST1201 3.0 01.09.2008
SVSØ211 7.5
SØK2900 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 10.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.