SØK1000 - Innføring i samfunnsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Kurset er en innføring i samfunnsøkonomi og krever ingen forkunnskaper. Det gis en innføring i sentrale begreper i mikro- og makroøkonomi og det presenteres enkle mikro- og makroøkonomiske modeller som brukes til å drøfte virkninger av økonomisk politikk og andre faktorer som husholdninger, bedrifter og økonomien i sin helhet utsettes for. Kurset danner grunnlaget for videre studier av mikro- og makroøkonomi.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer:
- definisjoner av sentrale mikroøkonomiske grunnbegreper
- enkle økonomiske modeller som kan brukes til å studere husholdningers og bedrifters atferd og hvordan markedene fungerer
- hvordan modellene kan anvendes på aktuelle problemstillinger knyttet til miljø og arbeidsmarkedet
- sentrale begrep i velferdsteorien og begrunnelser for offentlige inngrep i økonomien
- definisjoner av de sentrale makroøkonomiske begrepene i Nasjonalregnskapet, og om de regnskapsmessige sammenhenger som gjelder innenfor Nasjonalregnskapet
- grunnleggende makroøkonomiske hypoteser, for eksempel om konsum og om investeringer, og om hvordan disse hypotesene kan integreres i enkle makroøkonomiske modeller
- om sentrale emner som finanssektoren, inflasjon, arbeidsledighet og internasjonal handel

Ferdigheter
Du skal kunne
- vise at du forstår innholdet i sentrale mikroøkonomiske begreper
- analysere enkle problemstillinger knyttet til markedet ved hjelp av figurdrøfting
- anvende velferdsteori til å analysere offentlig politikk
- vise at du forstår de sentrale nasjonalregnskapsbegrepene og sammenhengen mellom disse
- kunne sette opp en enkel makroøkonomisk modell og anvende denne til å drøfte effekten av økonomisk politikk
- kunne drøfte ulike typer av arbeidsledighet og anvende en enkel modell som forklarer handel mellom land

Generell kompetanse
Du skal kunne
- følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning hver uke, og 2 timer øving annenhver uke. Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart. Semesteroppgavene/øvingene kan leveres som gruppearbeid av inntil 4 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSØ100 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 12.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.