course-details-portlet

RFEL3093 - Episoder fra naturvitenskapenes historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset beskriver idé-, kultur- og sosialhistoriske trekk ved naturvitenskapenes utvikling hovedsakelig etter opplysningstiden. Temaer som vil bli gjennomgått er blant annet den vitenskapelige revolusjon, den kjemiske revolusjon, den linneiske tradisjon, den darwinistiske revolusjon, aspekter ved kjemien og fysikken på 1800-tallet og ved kjemien, fysikken og biologien på 1900-tallet. Tverrvitenskapelige tema som kvinner i vitenskapen, vitenskap og religion og Trondheim som kunnskapsby vil også bli behandlet. Undervisningen omfatter forelesninger, studentledete seminarer og ekskursjoner. Gjesteforelesninger kan inngå.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten
- har kjennskap til viktige trekk ved kjemi-, fysikk- og biologihistorien fra den vitenskapelige revolusjon og fram til vår tid 
- kan se kjemi-, fysikk- og biologihistorien i sammenheng og identifisere trender innen 17-, 18- og 1900-tallets vitenskapshistorie 

Ferdigheter:
Kandidaten
- har erfaring i å lese vitenskapelige artikler innen vitenskapshistorie, tolke budskapet i tekstene og forholde seg kritisk til dem 
- evner å presentere vitenskapelige artikler i både muntlig og skriftlig form, diskutere innholdet og sette det i sammenheng med annen kurslitteratur 
- har trening i å skrive en vitenskapshistorisk tekst 

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentledete seminarer, ekskursjoner. Gjesteforelesninger og laboratorieaktiviteter kan inngå.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminardeltagelse med framlegg
  • 80% obligatorisk oppmøte
  • Godkjent presentasjon av semesteroppgave

Kursmateriell

Lærebok, utdrag fra vitenskapelige bøker, vitenskapelige artikler samt originallitteratur fra 1500-tallet og fram til i dag. Litteraturen vil variere noe fra år til år for å ha med ny forskning innen fagfeltet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RFEL8093 7.5
RFEL8094 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Biologi
  • Fagdidaktikk
  • Fysikk
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Program for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU