REA2071F - Matematikk 2 for bygg og maskin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Lineær algebra:
- Likningssystemer, matriser og determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egensystemer og diagonalisering.
- Rekker, følger og konvergens, Taylorrekker.

Differenslikninger.
- Splines
- Elementmetoden
- Ekstremalverdiproblemer i flere variable: Ved partielle deriverte og ved minste kvadraters metode.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.Emnet vektlegger modellering og anvendelser.

Kunnskap:
- Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
- Forstå matematikkens betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning
- Identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
- Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring.
- Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataprogrammer.
Emnet skal gi kunnskap i områdene lineær algebra med utvalgte anvendelser, potensrekker og ekstremalverdiproblemer med to variable.

Ferdigheter:
- Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat
- Bruke matematiske metoder og dataverktøy
- Vurdere resultater fra matematiske beregninger
- Videreutvikle evne til å tenke og resonere matematisk
- Anvende enkel matematisk modellering
Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:
- Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag
- Kan kommunisere i, med og om matematikk
- Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger


Obligatoriske arbeidskrav:
Minst 4 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Godkjente obligatoriske innleveringer behøver ikke gjentas ved kontinuasjon eller gjenopptak av eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Eksamen teller 100%.
Obligatoriske innleveringer må være bestått for å få gå opp til eksamen.
Tidligere beståtte innleveringer eller mappe i emnet gjelder fortsatt.

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Byggingeniør (BIBYG-F)
Maskiningeniør (BIMAS-F)

Kursmateriell


Otto Bretscher, Linear algebra with applications

Edwards & Penney, Calculus, Early Transcendentals
Forelesningsnotater som legges ut i Fronter

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
REA2071 10.0
REA2051 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 C 14.05.2019 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.