REA1151F - Matematikk for økonomer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2018/2019

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Matematikk:
- Elementær algebra
- Funksjoner i en variabel: Funksjonsbegrepet, lineære funksjoner, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, asymptoter.
- Derivasjon, integrasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, enkle og sammensatte funksjoner, kjerneregel, maksimums- og minimumsproblemer, funksjonsdrøfting.
- Eksponential- og logaritmefunksjoner: Tallet e, naturlig logaritme, kontinuerlig forrentning, derivasjon og drøfting av logaritmefunksjoner.
- Rekker, annuitet, nåverdi, effektiv rente.
- Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter, maksimums- og minimumsproblemer for to variabler. Maksimums- og minimumsproblemer under bibetingelser (anvende Lagranges metode).

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha grunnleggende kunnskaper om matematikk som et viktig verktøy i økonomifaglig problemløsning, samt ha dannet grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og økonomi. Emnet vektlegger regneferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse.

Kunnskap:
- Opparbeide et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som det kan bygges videre på i andre emner.
- Se grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og økonomfaglige anvendelser
- Ha et relevant symbol- og formelapparat innen matematikk

Ferdigheter:
- Regne med symboler og formler
- Beherske relevante faglige verktøy og teknikker
- Tenke og resonnere innen faget

Generell kompetanse:
- Planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i en gruppe
- Kommunisere i, med og om matematikk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav:

Ingen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen teller 100% på karakteren.
Obligatoriske øvinger.

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Ved kontinuasjon eller gjentak av skriftlig eksamen gjelder tidligere godkjente obliger fortsatt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED-F)

Kursmateriell- Bjørnstad, H., Olsson, U.H., Søyland, S. og Tolcsiner, F. Matematikk for økonomi og samfunnsfag. Høyskoleforlaget. ISBN 82-76-34544-1 eller ISBN 978-82-7634-756-2

eller

- Sommervoll, Dag Einar (2011): Matematikk for økonomifag. Oslo: Gyldendal Akademisk

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
REA1131 5.0 01.09.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 30.11.2018 14:00 B210-2.etg. , A153, 1.etg. , Bergen , Selbu videregående skole
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.