RAD6050 - Hvordan utvikle styrkebaserte læringsfellesskap - teorier og praksiser

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2018/2019

Faglig innhold

- Teoretisk innføring i styrkebaserte tilnærminger.
- Teoretisk innføring i organisasjonslæring med fokus på positiv organisasjonsteori, overskuddstilnærminger og offensive strategier i arbeid med lærings- og utviklingsarbeid
- Praktisk innføring i sentrale modeller, teorier og metoder innen styrkebasert tilnærming:
- Utprøving av diverse velkjente verktøy og metoder som brukes innen styrkebasert tilnærming.
- Teoretisk og praktisk innføring i prosesslederrollen
- Teoretisk og praktisk innføring i styrkebasert gruppearbeid og klasseledelse som bygger opp under fellesskapets læring
- Teoretisk og praktisk innføring i vurdering for læring som bygger på AI-prinsipper. Dette blir gjerne kalt for ”valuering” for læring.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har:
• Har inngående kunnskap om det styrkebaserte fagfeltet
• Har inngående kunnskap om sosialkonstruksjonisme og hvilke implikasjoner disse perspektivene kan ha i lærings- og utviklingsarbeid i skolen eller andre organisasjoner
• Har inngående kunnskap om positiv psykologi med fokus på betydning av styrker og positive følelser i lærings- og utviklingsarbeid
• Har inngående kunnskap om hvordan bruke styrkebaserte tilnærminger i lærings- og utviklingsarbeid
• Har kunnskap om ledelse av relasjonelle læringsprosesser

Ferdigheter
Kandidaten kan:
• Kan planlegge og gjennomføre/lede styrkebaserte prosesser, for eksempel i en klasse, skole, organisasjon og lokalsamfunn
• Kan ta i bruk ulike metoder som brukes innen det styrkebaserte praksis- og kunnskapsfeltet

Generell kompetanse
Kandidaten har:
• Kan skape fellesskap i grupper og organisasjoner som aktivt arbeider med å gjøre hverandre gode, finne hverandres styrker og ta disse i bruk
• Har forståelse for viktige faktorer ved prosessveilederrollen og kan ta høyde for disse innen prosessledelse for å kunne lede AI-prosesser og styrkebaserte prosesser

Læringsformer og aktiviteter

Samling over 9 dager. Læringsplattformen Blackboard og Skype for Business.

Studentene er medansvarlige både for sitt eget og medstudentenes læringsutbytte. Det prosessbaserte perspektivet i faget forutsetter deltakelse på samlingene. Deltagelse på samlingene er også viktig med tanke på gjennomføringen av arbeidskravene i faget, og for å utvikle et spennende og utfordrende læringsmiljø. Det er derfor et generelt krav om 80 % deltakelse i undervisning i alle fag i studiet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i prosjektarbeid
  • Refleksjonsnotat

Mer om vurdering

Det vil bli gjennomført muntlig eksamen i grupper. Studentene skal delta i vurderingen av hverandre og det vil bli lagt vekt på anerkjennende vurderingsformer og valuering.

For å fremstille seg for muntlig eksamen må alle arbeidskravene være bestått, dette innebærer deltagelse på prosjektarbeidet, og innlevering av refleksjonsnotat om prosjektarbeidet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivning, etter- og videreutdanning (RADEVU)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.