RAD6000 - Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

• Grunnleggende rådgivningsferdigheter i sammenheng med teoretiske perspektiver
• Grunnleggende karriereteorier og hvordan en i rådgivning kan utvikle valg- og beslutningskompetanse i forhold til fremtidsplanlegging
• Trening og utvikling av oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter
• Helhetlig karriererådgivning

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Studenten har
• kunnskap om bakgrunns- og karriereteorier knyttet til karriereverktøyet Profråd
• kunnskap om relasjonssentrert karriererådgivning, beslutnings- og testteori, samt utviklingspsykologisk, kognitiv og narrativ teori
• kunnskap om læringsteori

FERDIGHETER:
Studenten kan
• anvende aktuell teori i praksis knyttet til rådgiverrollen i møte med klienten
• anvende nettbasert verktøy og teknologisk utstyr i sitt rådgivningsarbeid
• anvende oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter i rådgivningsrelasjonen

GENERELL KOMPETANSE:
Studenten
• har en helhetlig og eklektisk tilnærming til karriererådgivning i et livslangt perspektiv
• har innsikt i utvikling av beslutningskompetanse for fremtidsplanlegging
• kan reflektere over bruk og tolkning av testverktøy

Læringsformer og aktiviteter

Deltakelse på kurset gjennom forelesninger, dialog, øvelser i grupper, refleksjoner rundt egen læringsprosess med utgangspunkt i egen kartlegging med karriereverktøyet Profråd, videobasert rådgivning og nettbasert læring. Studiet er nært knyttet opp til praktisk rådgiverarbeid. Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samling, forelesninger og praktiske øvelser, med 80 % oppmøte
  • Gjennomføring av minimum tre, maksimum 5, Profråd-kartlegginger med egne veisøkere

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum i henhold til pensumliste, samt 5 testtilganger

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VLR6000 7.5 01.09.2012
RAD6010 7.5 01.09.2018
RAD6030 7.5 01.09.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100

Utlevering
25.10.2018

Innlevering
06.12.2018

Vår ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100

Utlevering
15.03.2019

Innlevering
03.05.2019

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.