RAD1041 - Introduksjon til radiografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe og Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 1/2 3 uker
Mappevurdering 1/2

Faglig innhold

Emnets tema innen introduksjon til radiografi, etikk og kommunikasjon, kildebruk og oppgaveskriving:

vitenskapsteori

etikk

kommunikasjon

menneskesyn

helse og sosialpolitikk

samarbeid og konfliktløsning

pedagogikk

radiografrollen og historie

IKT

Oppgaveskriving og litteratursøk innen høyere utdanning

Emnets tema innen strålefysikk, strålebiologi, strålevern og apparatlære:

røntgenstrålers danning

strålekvalitet

strålekvantitet

vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie

strålevern

strålebiologi

Rtg - apparatets oppbygning og funksjon

Læringsutbytte

Introduksjon til radiografi:
- har kjennskap til bildediagnostisk historie og utvikling
- kjenner til radiograffagets historie og beskriver radiografens yrkesfunksjon og ansvarsområder
- beskriver radiografifagets ulike modaliteter og deres bruksområder
- beskriver oppbygging av laboratorium for skjelettrøntgen
- kjenner til viktige beskyttelsesordninger for pasient og radiograf
- definerer helsearbeiderrollen
- er deltagende ved framstilling av røntgenbilder ved hjelp av bildeplatesystemer
- bruker høgskolens røntgenlaboratorium selvstendig (etter gjennomført sikkerhetsopplæring) og gjennomfører en enkel røntgenprosedyre på fantom
- kjenner til teknologiens muligheter og begrensninger innen helsetjenesten, likeså forholdet mellom teknologi og menneske
- beskriver det digitale bildets oppbygging og foretar enkel bildebearbeiding

Etikk og kommunikasjon:
- gjengir etiske teorier og ulike verdioppfatninger, menneskesyn og livssyn
- gjenkjenner etiske dilemmaer
- beskriver hvordan man kommuniserer og samhandler med pasienter i ulike aldre og situasjoner
- utviser et helhetlig syn på mennesket, og respekt for menneskets integritet og rettigheter
- har grunnleggende kunnskaper om etikk og kommunikasjon som er relevante i samhandling med pasient og pårørende
- anerkjenner og verdsetter yrkesetiske verdier og prinsipper og etterlever de plikter som følger av taushetsløftet
- gjenkjenner utfordringer i kommunikasjon mellom yrkesutøver og pasient med ulik bakgrunn og kultur
- gjengir helse- og sosialsektorens oppbygning og beskriver beslutningsprosesser på kommunalt, regionalt og statlig nivå
- viser interesse og oppøver evne til samarbeid og konfliktløsning gjennom arbeid i grupper
- opparbeider hensiktsmessige læringsstrategier og har innsikt i utdanningens pedagogiske metoder
- deltar aktivt i egen og andres læringssituasjon

Kildebruk og oppgaveskriving:
- definerer hva vitenskap er og gjør rede for vitenskapens betydning for utviklingen av radiografifaget
- kjenner til og bruker ulike metoder for innhenting og bearbeiding av data, gjennom bruk av bibliotek og litteratursøk i databaser
- viser kritisk vurdering av kilder
- beskriver oppbygning av skriftlige arbeider innen høyere utdanning
- har kjennskap til datamaskinens oppbygging og virkemåte
- behersker bruk av PC som verktøy med tilhørende standard applikasjoner som for eksempel operativsystem (Windows), Fronter, MSOffice, e-mail og vanlige filformater

Kreativitetskurs:
- kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.Strålefysikk, strålebiologi, strålevern og apparatlære:- forklarer oppbygning og funksjon av utstyr/laboratorium for skjelettrøntgen
- forklarer hvordan røntgenstråler dannes og hvilke faktorer som påvirker strålekvalitet og strålekvantitet
- forklarer vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie
- benytter prinsipper som tid, avstand og skjerming for beskyttelse av personell
- benytter enkle prinsipper for å minimalisere stråledose til pasient
- gjengir dosegrenser for yrkeseksponering
- beskriver biologiske effekter i vev og forskjell på deterministiske og stokastiske effekter

Læringsformer og aktiviteter

Utfyllende informasjon:
Studiet bruker studentaktive metoder som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, laboratorieøvelser, gruppearbeid og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid for å kunne fremstille seg til hjemmeeksamen i strålefysikk, strålevern, strålebiologi og apparatlære.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
- Mappevurdering innen temaet introduksjon til radiografi, etikk og kommunikasjon, kildebruk og oppgaveskriving: Mappen består av 2 arbeider levert i gruppe. Arbeidene leveres inn for tilbakemelding til fastsatt frist, det åpnes for videre jobbing på arbeidene etter tilbakemelding før endelig innlevering og vurdering. Teller 50 %
- 3 ukers hjemmeksamen innen strålefysikk, strålebiologi, strålevern og apparatlære. Teller 50%
- Hver av delene må bestås separat.

Utfyllende om kontinuasjon/utsatt eksamen:
Utsatt eksamen/kontinuasjon på hjemmeeksamen i henhold til eksamensplan.Ved mappevurdering kan kun den delen av mappen som ikke er bestått tas opp igjen. 

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRAD)

Kursmateriell

En full oversikt over ressurslitteratur finnes på NTNU i Gjøvik.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe og Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 1/2

Utlevering
29.11.2017

Innlevering
21.12.2017

Høst ORD Mappevurdering** 1/2

Utlevering
31.10.2017

Innlevering
20.11.2017

Vår UTS Mappevurdering 1/2

Utlevering
15.01.2018

Innlevering
09.02.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlev. arb.1: 26/10-17, Innlev. arb. 2: 20/11-17 . Skal leveres i Inspera. Se denne lenken: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+hjemmeeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.