course-details-portlet

PSYPRO4414 - Anvendt sosialpsykologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Sentralt i kurset vil være anvendelse og fordypning av sosialpsykologisk teori og kunnskap relevant for psykologisk arbeid. Dette kan omfatte hvordan man etablerer og evaluerer forebyggende og adferdsmodifiserende tiltak. Eksempler er hvordan man kan forstå og arbeide for å bedre folks fysiske og mentale helse, redusere aggresjon og kriminalitet, bedre elevers skoleprestasjoner, arbeide for et bedre miljø, og fremme integrering av folk fra andre kulturer. Kurset har to anvendte momenter: a) surveyøvelser, hvordan man forbereder en kartleggingsstudie fra utvikling av spørreskjema til hvordan man designer en studie for å kartlegge psykologiske fenomener, og b) hvordan man forbereder, gjennomfører og bruker fokusgruppeintervju for datainnsamling og evalueringer.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studenten har kunnskap om hvordan sosialpsykologisk teori anvendes i praksis, hvordan man arbeider for å redusere helserisiko, aggresjon og kriminalitet, og bedre miljøet, integrering og relevers skoleprestasjoner
  • Studenten har kunnskap om hvordan man gjennomfører fokusgruppeintervju og kartleggingsstudie (survey) med tanke på å implementere og evaluere forebyggende og adferdsmodifiserende tiltak.

Ferdighetsmål:

  • Studenten har øvd seg på å bruke sosialpsykologisk kunnskap til å analysere konkrete sosiale situasjoner og problemer en psykolog kan stå overfor i samfunnet.
  • Studenten har gjennomført øvinger i fokusgruppeintervju og surveymetoder og kjenner til hvordan en undersøkelse forberedes og hvordan data samles inn.

Generell kompetanse:

  • Studenten har videreutviklet sin evne til å reflektere over hvordan man kan bruke sosialpsykologisk kunnskap i arbeid som psykolog.
  • Studenten har utviklet metodologisk kompetanse som er nødvendig for å kunne gjennomføre og rapportere datainnsamlinger, samt evaluere forebyggende tiltak.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, øvinger og selvstendig skriftlig arbeid. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk. Evalueringsform er semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • 100% oppmøte på fokusgruppeintervju
  • 80% oppmøte på surveyøvelser

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

PSYPRO4114 - Sosialpsykologi 1 eller tilsvarende.

Kursmateriell

Se egen pensumliste.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4030 7.5 HØST 2011
PSYPRO4418 7.5 HØST 2014
PSYK4417 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
22.11.2023

Innlevering
06.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU