course-details-portlet

PSYPRO4414 - Anvendt sosialpsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Sentralt i kurset vil være anvendelse og fordypning av sosialpsykologisk teori og kunnskap relevant for psykologisk arbeid. Dette kan omfatte hvordan man etablerer og evaluerer forebyggende og adferdsmodifiserende tiltak, hvordan man kan arbeide for å forbedre kommunikasjon, redusere fordommer, diskriminering og sosial utstøting og hvordan man studerer gruppeprosesser. Kurset har tre sentrale anvendte momenter som tilrettelegges og startes med teoretisk gjennomgang: a) surveyøvelser, hvordan man forbereder, gjennomfører, analyserer og rapporterer datamateriale innsamlet med survey, b) hvordan man forbereder, gjennomfører og bruker fokusgruppeintervju for datainnsamling og evalueringer, og c) hvordan man skriver en artikkel innen psykologi basert på APA sine retningslinjer. Øvingsmomenter i form av fokusgruppeintervju, surveymetoder og artikkelskriving vil være integrert i undervisningen. Undervisningen gir trening i skriftlig og muntlig presentasjon av spesifiserte oppgaver. Dette inkluderer en kortfattet presentasjon av tanker og planlegging av artikkelen/den skriftlige semesteroppgaven, som utgjør eksamen i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: 

 • Studenten har kunnskap om hvordan sosialpsykologisk teori anvendes i praksis,hvordan man arbeider for å redusere helserisiko, fordommer, diskriminering og sosial utstøting.
 • Studenten har kunnskap om hvordan man studerer holdningsendring, gruppeprosesser og bedømmelsesprosesser.
 • Studenten har kunnskap om hvordan man gjennomfører datainnsamlinger gjennom fokusgruppe og survey, f. eks for å implementere og evaluere forebyggende og adferdsmodifiserende tiltak, for å redusere helserisiko, fordommer, diskriminering og sosial utstøting.

Ferdighetsmål:

 • Studenten har øvd seg på å bruke sosialpsykologisk kunnskap til å analysere konkrete sosiale situasjoner og problemer en psykolog kan stå overfor i samfunnet.
 • Studenten har gjennomført øvinger i fokusgruppeintervju og surveymetoder og kjenner til hvordan en undersøkelse forberedes, hvordan data samles inn, analyseres og rapporteres.
 • Studenten har presentert tanker kring planlegging av teoretisk artikkel og trent på å skrive en semesteroppgave som en APA-tilpasset artikkel.

Generell kompetanse:

 • Studenten har videreutviklet sin evne til å reflektere over hvordan man kan bruke sosialpsykologisk kunnskap i arbeid som psykolog og trent på datainnsamlings- og rapporteringsmomenter.
 • Studenten har utviklet metodologisk kompetanse som er nødvendig for å kunne gjennomføre og rapportere datainnsamlinger, samt evaluere forebyggende tiltak.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, øvinger og selvstendig skriftlig arbeid. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk. Det er 80% obligatorisk oppmøte på ordinære forelesninger, 100% obligatorisk oppmøte på fokusgruppeintervju og 80% obligatorisk oppmøte samt innlevering av skriftlig rapport på survey metoder. Evalueringsform er semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

 • 100% oppmøte på fokusgruppeintervju
 • Innlevering av skriftlig rapport og 80% oppmøte på surveyøvelser
 • 80% oppmøte på forelesninger
 • Individuell presentasjon av planlagt artikkel

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning (CPSYR)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

PSYPRO4114 - Sosialpsykologi 1 eller tilsvarende. PSYPRO4317 - Statistikk og kvantitativ forskningsmetode eller tilsvarende.

Kursmateriell

Se egen pensumliste.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4030 7.5 HØST 2011
PSYPRO4418 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
16.11.2021

Innlevering
29.11.2021


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
18.05.2022

Innlevering
25.05.2022


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU