PSYPRO4317 - Statistikk og kvantitative forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet bygger videre på den grunnleggende forståelsen av kvantitativ forskning.
Dette emnet går gjennom grundig de mest brukte og noen avanserte statistiske metoder innen psykologi ved hjelp av programvaren SPSS.
De statistiske metodene som gjennomgås omfatter i hovedsak ANOVA (ulike varianter), multiple regresjon, og utforskende faktoranalyse.
I gjennomgangen av disse metodene legges det vekt på hvilke kriterier man trenger for å velge ut riktige statistiske tester, analyse av forutsetninger og ikke minst tolkninger av resultatene fra disse testene.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har dybde og konseptuell forståelse av de mest vanlige statistiske testene i psykologi.

Ferdighetsmål:
Studenten kan legge inn data i SPSS og analysere og tolke disse dataene selvstendig.
Studenten kan presentere resultater i rapportform

Generell kompetanse:
Studenten har utviklet et kritisk perspektiv for å vurdere mulige fordeler og ulemper ved bruken av ulike statistiske tester samt kvantitativ metode generelt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innleveringer. 80% av disse må være godkjent

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

PSYPRO4111 eller tilsvarende.
Emnet har studierettskrav, det betyr at det er forbeholdt studenter som er tatt opp til profesjonsstudiet i psykologi, 6-årig løp.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY2000 7.5 01.09.2011
PSY2002 7.5 01.09.2011
PSY2017 7.5 01.09.2011
PSYPRO4012 7.5 01.09.2011
SOS1002 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Utlevering
28.11.2017

Innlevering
12.12.2017

Vår ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.