PSY3130 - Arbeidshelsepsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet tar for seg ulike teorier og modeller for å forstå forholdet mellom arbeid og helse. Forskjellige biopsykososiale faktorer vil bli vektlagt i forståelsen av fysisk og psykisk arbeidshelse. Arbeidshelse blir presentert fra et behandlings-, et forebyggende- og et helsefremmende perspektiv. Relevante temaer er: Psykososialt arbeidsmiljø, stress og mestring av stress, livskvalitet, utbrenthet, emosjoner, positiv arbeidshelsepsykologi, jobbengasjement, jobbtilfredshet, arbeid/familiebalanse, ekskludering/inkludering fra arbeidslivet, sykenærvær og sykefravær.

Læringsutbytte

Kunnskap:
• Studenten har avansert forståelse av relevante teorier, empiri og metode innen fagfeltet arbeidshelsepsykologi.
• Studenten har inngående kunnskap om forholdet mellom psykososialt arbeidsmiljø og helse.
• Studenten har spesialisert dybdeforståelse innenfor et selvvalgt område i arbeidshelsepsykologien.
• Studenten kan analysere og reflektere rundt ulike problemstillinger i arbeidshelsepsykologien basert på historikk, konseptualisering, og ulike teoretiske modeller.
Ferdigheter:
• Studenten har erfaring med hvordan man kan anvende teorier og empiri fra arbeidshelsepsykologien for å analysere, tenke kritisk rundt og løse både teoretiske og praktiske problemstillinger.
• Studenten kan utvikle relevant(e) problemstilling(er) og skrive en selvstendig teoretisk semesteroppgave.
• Studenten kan søke i de sentrale databasene for og kritisk velge ut vitenskapelig relevant litteratur.
• Studenten kan gjøre en selvstendig god muntlig og skriftlig presentasjon av teori og empiri fra feltet arbeidshelsepsykologi.

Generell kompetanse:
• Studenten kan utvise en kritisk, analyserende og innovativ tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innen fagfeltet arbeidshelsepsykologi.
• Studenten kan anvende sin kunnskap og sine ferdigheter på nye områder for å besvare nye problemstillinger.
• Studenten er i stand til å reflektere, kommunisere og presentere faglige problemstillinger, samt analysere og konkludere innenfor fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshops og veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i arbeids- og organisasjonspsykologi. Emnet kan også etter søknad velges av studenter på profesjonsstudiet i psykologi, så fremt de fyller forkunnskapskravene og at det er ledige plasser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3057 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
13.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.