course-details-portlet

PSY3130 - Arbeidshelsepsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet tar for seg ulike teorier og modeller for å forstå forholdet mellom arbeid og helse. Forskjellige biopsykososiale faktorer vil bli vektlagt i forståelsen av fysisk og psykisk arbeidshelse. Arbeidshelse blir presentert fra et behandlings-, et forebyggende- og et helsefremmende perspektiv. Relevante temaer er: Psykososialt arbeidsmiljø, stress og mestring av stress, livskvalitet, utbrenthet, emosjoner, positiv arbeidshelsepsykologi, jobbengasjement, jobbtilfredshet, arbeid/familiebalanse, ekskludering/inkludering fra arbeidslivet, sykenærvær og sykefravær.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Studenten har avansert forståelse av relevante teorier, empiri og metode innen fagfeltet arbeidshelsepsykologi.
- Studenten har inngående kunnskap om forholdet mellom psykososialt arbeidsmiljø og helse.
- Studenten har spesialisert dybdeforståelse innenfor et selvvalgt område i arbeidshelsepsykologien.
- Studenten kan analysere og reflektere rundt ulike problemstillinger i arbeidshelsepsykologien basert på historikk, konseptualisering, og ulike teoretiske modeller.
Ferdigheter:
- Studenten har erfaring med hvordan man kan anvende teorier og empiri fra arbeidshelsepsykologien for å analysere, tenke kritisk rundt og løse både teoretiske og praktiske problemstillinger.
- Studenten kan utvikle relevant(e) problemstilling(er) og skrive en selvstendig teoretisk semesteroppgave.
- Studenten kan søke i de sentrale databasene for og kritisk velge ut vitenskapelig relevant litteratur.
- Studenten kan gjøre en selvstendig god muntlig og skriftlig presentasjon av teori og empiri fra feltet arbeidshelsepsykologi.

Generell kompetanse:
- Studenten kan utvise en kritisk, analyserende og innovativ tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innen fagfeltet arbeidshelsepsykologi.
- Studenten kan anvende sin kunnskap og sine ferdigheter på nye områder for å besvare nye problemstillinger.
- Studenten er i stand til å reflektere, kommunisere og presentere faglige problemstillinger, samt analysere og konkludere innenfor fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshops og veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3057 7.5 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 19.11.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 05.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU