PRU2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Basal hjerte- og lungeredning (BHLR) II sertifisering,  førstehjelpsøvelse, oksygenbehandling (O2) og sug, perifert venekateter (PVK), infusjoner og infusjonspumper med medikamenttilsetting, forflyttningsteknikk II, sentralt venekateter (SVK), blodtrykk (BT) og puls (P) II og kateterisering av mann.
Gruppedynamikk, selvmordsproblematikk, kommunikasjon og samhandling med psykisk syk pasient.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:
- Har kunnskaper om grunnleggende prinsipper for utøvelse av sykepleiehandlinger overfor akutt, kritisk, langvarig og kronisk syke.

Ferdighet - studenten:
- Gjennomfører grunnleggende sykepleiehandlinger med nøyaktig utførelse for å ivareta pasientsikkerhet, og begrunner disse faglig.
- Har handlingsberedskap med tanke på å møte den akutt, kritisk, langvarig og kronisk syke pasienten.

Generell kompetanse - studenten:
- Er bevisst gjeldende skriftlige prosedyrer og retningslinjer i forhold til sykepleiehandlinger.
- Viser respekt for pasienten og de han/hun samarbeider med.
- Er mottakelig for veiledning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Refleksjon
Veiledning
Simulering, skillstation og erfaringslæring.

Obligatoriske arbeidskrav:
Laboratoriearbeid/simulering.
Dokumentert deltagelse.

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Vurdering av laboratoriearbeid/simulering. Det gjennomføres passeringstest på følgende måte:

Før VP 2012 gjennomfører alle studenter som skal ut i 2. veiledet praksis i somatikk passeringstest.
Før VP 3002 gjennomfører alle studenter som skal ut i 2. veiledet praksis i somatikk passeringstest.
Passeringstesten må være bestått før studenten får starte i VP 3002.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Det vil bli tilrettelagt inntil 2 forsøk ved kontinuasjon på passeringstest før oppstart i praksis. Ved ikke bestått passeringstest, må studenten utsette veiledet praksis VP3002.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

PRU1002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1

Kursmateriell

VAR healthcare, en elektronisk dokumentasjonsdatabase med tilgang via BlackBoard

Emnerom PRU 2002 i BlackBoard.
Fullstendig pensumliste i undervisningsplanen studieenhet 2.OSKE - skjema er tilgjengelig i PRU2002 sitt rom i Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PRU2002D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.