course-details-portlet

PROG1003 - Objektorientert programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Prinsippene i objekt-orientering

Innføring i språkmekanismer i C++:
- Klasser og objekter
- Constructors / Destructors
- Arv
- Virtuelle funksjoner / polymorfisme / sen binding
- Pekere
- new / delete
- Dynamisk allokering
- Parameteroverføring (ved verdi/referanse)
- C++ strings
- Funksjonspekere (C-style og C++ style)

Bruk av biblioteksfunksjoner:
- C++ containers: lists, arrays, maps
- C++ standard algoritmer: f.eks. sort

Annet:
- Verktøy for versjonskontroll
- Større program/prosjekt (applikasjon) bestående av flere filer
- Kodeanalyse (vha. verktøy) og testing (skjemautfylling)
- Dokumentasjon / kommentering

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
- kjenner til prinsippene innen objektorientert programmering
- har kunnskap om når og hvordan en bør organisere kildekode i klasser
- har kunnskap om alternative programmeringsparadigmer til objektorientert programmering
- kjenner til kvalitets- og sikkerhetsaspekter ved utvikling og vedlikehold av programvare

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan organisere kildekode i en eller flere klasser, og dra nytte av de valgte strukturene
- kan ved behov reorganisere klassestrukturer i programvare for å lette vedlikehold og videreutvikling
- kan dra nytte av utviklingsteknikker relatert til objektorientert programmering og andre relevante programmeringsparadigmer
- kan bruke verktøy for versjonskontroll og kodeanalyse, samt utføre tester av kildekode

Generell kompetanse
Kandidaten:
- kan estimere kompleksitet og identifisere ressursbehov til nye utviklingsprosjekt
- kan planlegge og bygge større programvareløsninger der funksjonalitet og data er fordelt på en slik måte at vedlikehold og videreutvikling av programvaren blir mindre ressurskrevende
- kan jobbe sammen med, og dra nytte av, andre utviklere i et utviklingsprosjekt

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Obligatoriske oppgaver
- Oppgaveløsning
- Prosjektarbeid

Obligatoriske arbeidskrav:
Minst 2 av 3 obliger pluss prosjektoppgave må være godkjent. Klart mangelfullt arbeid, ikke selvstendig eget arbeid eller innleveringsfrist som ikke overholdes regnes som ikke-levert.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave og obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)
Programmering (BPROG)

Kursmateriell

Kunngjøres senere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT1082 7.5 01.09.2019
DCST1007 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU