course-details-portlet

PPU4551 - Fagdidaktikk i drama og teater - deltid

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet er en del av fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU). Sammen med emnene i pedagogikk og praksis gir det grunnlag for å undervise på trinn 5-13. Veiledet praksis er en integrert del av studiet. Emnet omhandler forhold som vedrører undervisning og læring i fagene. Læring omfatter både kognitive, kroppslige, estetiske og skapende læringsprosesser. Dette i relasjon til affektive faktorer, som motivasjon, holdninger, identitet og følelser. Emnet gir et grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori. Å analysere og se sammenhenger mellom ulike perspektiver, teorier og forskningsstudier inngår i læringsmålene for emnet. Kunnskap og innsikt i fagdidaktisk teori og forskning gir kompetanse til å forbedre egen praksis og skolens virksomhet, og drive systematisk forsknings- og utviklingsarbeid i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har bred kunnskap om ulike teoretiske perspektiver og relevant forskning knyttet til undervisning og læring i faget
- har bred kunnskap om ulike arbeidsmetoder i faget, samt ulike læringsarenaer, læremidler og uttrykksformer, og om ulike former for vurdering og testing i fagene, både nasjonalt og internasjonalt
- har god kunnskap om elevmangfold og elevers læring, samt bruk av læringsstrategier i faget
- har bred kunnskap om opplæringsloven og gjeldende læreplan i faget og kan anvende kunnskapen i planlegging og gjennomføring av undervisningen
- har bred kunnskap om fagets plass, utbredelse, egenart og utvikling som vitenskaps- og skolefag og kan begrunne fagets plass i skolen og dets samfunnsmessige relevans

Ferdigheter
Studenten
- kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori om undervisning og elevenes læring i fagene
- kan planlegge og gjennomføre en praktisk og variert undervisning - kan lede elever i et læringsfellesskap og kan tilpasse undervisningen i samsvar med gjeldende læreplaner og lovverk, og skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elever i den hensikt å fremme elevenes faglige og sosiale læring og utvikling
- kan analysere læreplaner og bidra i utvikling av lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
- kan vurdere elevenes læring og bidra til at elevene reflekterer over egen læring og faglig utvikling
- kan anvende kunnskap om barn og unges utvikling, samt former for ungdomskultur knyttet til undervisning og læring i fagene, og kan bruke denne kunnskapen til å gjøre informerte valg av lærestoff og arbeidsmåter i faget
- kan anvende relevante samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, bidra i utviklingsarbeid, og gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning.

Generell kompetanse
Studenten

- kan analysere og utvikle egen praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser og behov basert på forskning, teori og erfaring
- kan bygge relasjoner og samarbeide med elever, foresatte, kolleger og andre aktører som er relevante for skoleverket
- kan formulere, undersøke og drøfte problemstillinger gjennom teoretisk og forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle egen praksis og bidra til skolens utvikling
- kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere hensiktsmessige skriftlige og muntlige faglige resonnement knyttet til relevante fagdidaktiske og fagetiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Fagdidaktikken i lærerutdanningen går over fire semester. For å realisere målene i emnet kreves et samspill mellom praksiserfaringer, tilegnelse av relevante teorier og begreper, og refleksjon. Dette innebærer nært samarbeid med praksisfeltet og pedagogikken i forberedelse og oppfølging av praksisopplæringen og i utviklingen av lærerrollen. I undervisningen blir det vektlagt varierte og eksemplariske arbeidsformer. Det vil være en veksling mellom undervisning i storgrupper og arbeid i mindre grupper med og uten lærerveiledning. Det legges vekt på tverrfaglighet, blant annet ved gjennomføring av et gruppebasert FoU-prosjekt med tilhørende prosessrapport.

Obligatoriske aktiviteter

  • Definerte arbeidskrav
  • Underveisarbeid
  • 75 % oppmøte i undervisning

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se studie- og undervisningsplan og eget dokument som beskriver FoU-prosjektet.

En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Det samme gjelder gjentak av bestått vurdering. Emnet består av flere delvurderinger, og studenten(e) kan klage først når alle delkarakterer i emnet er kunngjort. Studenten må angi hvilken eller hvilke delvurdering(er) klagen gjelder.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fleksibel PPU for allmennfag (FPPU-A)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4251 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU