course-details-portlet

PPU4255 - Fagdidaktikk i dans - heltid

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet er en del av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Sammen med emnene i pedagogikk og praksis gir det grunnlag for å undervise på trinn 5-13. Veiledet praksis er en integrert del av studiet.

Emnet omhandler forhold som vedrører undervisning og læring i fagene. Læring omfatter både kognitive, kroppslige, estetiske og skapende læringsprosesser. Dette i relasjon til affektive faktorer, som motivasjon, holdninger, identitet og følelser. Emnet gir et grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori. Å analysere og se sammenhenger mellom ulike perspektiver, teorier og forskningsstudier inngår i læringsmålene for emnet. Kunnskap og innsikt i fagdidaktisk teori og forskning gir kompetanse til å forbedre egen praksis og skolens virksomhet, og drive systematisk forsknings- og utviklingsarbeid i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om ulike teoretiske perspektiver og relevant forskning knyttet til undervisning og læring i faget
 • har bred kunnskap om ulike arbeidsmetoder i faget, samt ulike læringsarenaer, læremidler og uttrykksformer, og om ulike former for vurdering og testing i fagene, både nasjonalt og internasjonalt
 • har god kunnskap om elevmangfold og elevers læring, samt bruk av læringsstrategier i faget
 • har bred kunnskap om opplæringsloven og gjeldende læreplan i faget og kan anvende kunnskapen i planlegging og gjennomføring av undervisningen
 • har bred kunnskap om fagets plass, utbredelse, egenart og utvikling som vitenskaps- og skolefag og kan begrunne fagets plass i skolen og dets samfunnsmessige relevans

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori om undervisning og elevenes læring i fagene
 • kan planlegge og gjennomføre en praktisk og variert undervisning
 • kan lede elever i et læringsfellesskap og kan tilpasse undervisningen i samsvar med gjeldende læreplaner og lovverk, og skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elever i den hensikt å fremme elevenes faglige og sosiale læring og utvikling
 • kan analysere læreplaner og bidra i utvikling av lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
 • kan vurdere elevenes læring og bidra til at elevene reflekterer over egen læring og faglig utvikling
 • kan anvende kunnskap om barn og unges utvikling, samt former for ungdomskultur knyttet til undervisning og læring i fagene, og kan bruke denne kunnskapen til å gjøre informerte valg av lærestoff og arbeidsmåter i faget
 • kan anvende relevante samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, bidra i utviklingsarbeid, og gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og utvikle egen praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser og behov basert på forskning, teori og erfaring
 • kan bygge relasjoner og samarbeide med elever, foresatte, kolleger og andre aktører som er relevante for skoleverket
 • kan formulere, undersøke og drøfte problemstillinger gjennom teoretisk og forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle egen praksis og bidra til skolens utvikling
 • kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere hensiktsmessige skriftlige og muntlige faglige resonnement knyttet til relevante fagdidaktiske og fagetiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Fagdidaktikken i lærerutdanningen går over to semester. For å realisere målene i emnet kreves et samspill mellom praksiserfaringer, tilegnelse av relevante teorier og begreper, og refleksjon. Dette innebærer nært samarbeid med praksisfeltet og pedagogikken i forberedelse og oppfølging av praksisopplæringen og i utviklingen av lærerrollen.

I undervisningen blir det vektlagt varierte og eksemplariske arbeidsformer. Det vil være en veksling mellom undervisning i storgrupper og arbeid i mindre grupper med og uten lærerveiledning. Det legges vekt på tverrfaglighet, blant annet ved gjennomføring av et gruppebasert FoU-prosjekt med tilhørende prosessrapport. FoU-prosjektet gjennomføres i ett av studentens to fagdidaktikkemner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Underveisarbeid
 • Definerte arbeidskrav
 • 75% oppmøte i undervisning

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk. For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se studie- og undervisningsplan og eget dokument som beskriver FoU-prosjektet. En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Det samme gjelder gjentak av bestått vurdering. Emnet består av flere delvurderinger, og studenten(e) kan klage først når alle delkarakterer i emnet er kunngjort. Studenten må angi hvilken eller hvilke delvurdering(er) klagen gjelder.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid (PRPED)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4555 15.0 HØST 2021
PPU4550 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU