course-details-portlet

POL1003 - Miljøpolitikk og ressursforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer E
Oppgave 40/100
Hjemmeeksamen 60/100 3 timer

Faglig innhold

Gjennom forelesninger, pensum, prosjektoppgaver og prosjektrelatert litteratur belyses 1) et utvalg av sentrale miljøpolitiske utfordringer; 2) vanlige måter å forklare forekomsten av miljøproblemer på og deres løsninger på; 3) vanlige miljødiskurser; 4) allmenningens tragedie og ressursforvaltning, 5) internasjonale miljøregimer og betingelser for kollektiv handling, 6) internasjonal klimapolitikk og vitenskapens rolle.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha kjennskap til de vanligste forklaringene på forekomsten av miljøproblemer, tilhørende forslag til løsninger og problemene som er forbundet med dem. Studentene bør også blir kjent med de vanligste tankesettene og diskursene for miljøproblemer og den politiske dynamikken som omgir dem. Listen under gir en mer spesifikk beskrivelse over hva studentene bør være i stand til på slutten av semesteret. Listen gir en rekke, men ikke alle, sentrale kunnskapsmål for kurset. Disse kunnskapsmålene er knyttet til ferdighetsmålene som er gjengitt lengre nede.
1. Beskrive noen av de vanligste miljøproblemene i verden i dag.
2. Identifisere og beskriv de vanligste generiske forklaringene på miljøproblemer.
3. Identifisere hovedtrekkene ved de viktigste miljødiskursene som gjennomgås i kurset.
4. Beskrive realismens, liberalismens og konstruktivismens forklaringer av internasjonale prosesser.
5. Identifisere hovedutfordringene ved å oppnå internasjonale miljøavtaler.
6. Identifisere et internasjonalt miljøregime.
7. Forklare og beskrive forskjellen mellom et internasjonalt miljøregimes output, outcome og impact.
8. Identifisere de viktigste samfunnsmessige konsekvensene av klimaendringer.
9. Hvordan miljøproblemer avspeiler interessekonflikter mellom ulike grupper (ulike individer, mål, ideologier, områder, nisjer, generasjoner, klasser, stater etc.) og derfor kan forstås som politiske saker.
10. Hvordan miljøproblemenes konsekvenser, vår konseptualisering av deres årsaker og våre løsninger på dem henger sammen med sosial lagdeling og dermed er politiske saker.

Ferdighetsmål - studenten skal vise evne til å:
- anvende sentrale teorier og modeller i miljøpolitikk, ressursforvaltning og de foreslåtte løsningene på miljøproblemene.
- være uavhengig (alene og i gruppe) i utarbeidelsen av et paper som oppfyller kriteriene for vitenskapelig skriving. Listen under gir en mer spesifikk beskrivelse over hva studentene bør være i stand til på slutten av semesteret. Listen gir en rekke, men ikke alle, sentrale ferdighetsmål for kurset.
1. Anvende en sentral modell til å forklare forekomsten av miljøproblemer.
2. Beskrive hvordan vi analyserer og gjenkjenner en diskurs; og diskutere hvilken hovedmiljødiskurs et dokument tilhører, enten det er en akademisk tekst eller miljøstrategien til en organisasjon, et offentlig organ eller et selskap.
3. Å kritisk bedømme foreslått og realisert utviklingspolitikk med en miljøkomponent i det globale sør.
4. Sammenlikne realismens, liberalismens og konstruktivismens forklaringer av internasjonale prosesser. Studentene bør også være i stand til å forklare hvilke av disse forklaringene som passer best i et bestemt tilfelle av et miljøproblem og hvorfor.
5. Bruke en interessebasert modell til å diskutere hvilke miljøproblemer som det er mer sannsynlig og hvilke miljøproblemer som det er mindre sannsynlig at det blir en internasjonal avtale rundt.
6. Diskutere de ulike aspektene av regimeeffektivitet (output, outcome and impact) og forutsetninger for effektivitet for et spesifikt internasjonalt miljøregime.
7. Diskutere hovedutfordringene ved sosial tilpasning til klimaendring.
8. Diskutere forholdet mellom den moderne matproduksjonskjeden og miljøforandring.
9. Bli bedre i stand til å tenke kritisk og til å bidra som et gruppemedlem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger i gjennomsnitt 2 timer per uke, men konsentrert i første halvdel av semesteret samt øving/seminar, fortrinnsvis i siste halvdel av semesteret. Seminar med obligatorisk oppmøte avholdes innen første uke i februar. Studenter som ikke møter til dette, kan ikke regne med å få tatt eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av oppgaveutkast
  • Deltakelse på veiledningsrelevante seminarer/øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3 timers individuell skriftlig eksamen og semesteroppgave. Semesteroppgaven er et gruppearbeid med inntil 4 studenter. Lengde på semesteroppgaven: inntil 8000 ord (inntil 20 sider tekst).

Når den endelige karakteren blir gitt, teller gruppeoppgaven 40 % og skriftlig eksamen teller 60 % av karakteren. Ved stryk eller gjentak av eksamen, kan den enkelte eller begge delvurderinger tas opp, men hvis begge delvurderinger eller kun semesteroppgaven skal tas opp, må hele gruppen være villig til å delta ved gjentaket. Oppgave og eksamen kan skrives på engelsk eller norsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL112 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 E 30.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100

Utlevering 26.04.2021

Innlevering 07.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 09.06.2021

Innlevering 09.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU