course-details-portlet

POL1003 - Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer E
Oppgave 40/100

Faglig innhold

Gjennom forelesninger, pensum, prosjektoppgaver og prosjektrelatert litteratur belyses 1) sentrale miljøpolitiske diskurser, 2) norsk klima- og energipolitikk, 3) norsk miljøforvaltning, 4) allmenningens tragedie og ressursforvaltning, 5) internasjonale regimer og betingelser for kollektiv handling, 6) internasjonal klimapolitikk og vitenskapens rolle, og 7) europeisk og internasjonal energipolitikk.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha kjennskap til de politiske prosessene og politikkutformingen i skjæringspunktet mellom nasjonal miljø-, energi- og ressursadministrasjon og i internasjonal kontekst. Listen under gir en mer spesifikk beskrivelse over hva studentene bør være i stand til på slutten av semesteret. Listen gir en rekke, men ikke alle, sentrale kunnskapsmål for kurset. Disse kunnskapsmålene er knyttet til ferdighetsmålene som er gjengitt lengre nede.
1. Identifisere hovedtrekkene ved de viktigste miljødiskursene som er gjennomgås i kurset.
2. Beskrive realismens, liberalismens og konstruktivismens forklaringer av internasjonale prosesser.
3. Identifisere hovedutfordringene ved å oppnå internasjonale miljøavtaler med et særskilt fokus på de spesifikke utfordringene ved å oppnå en internasjonal klimaavtale.
4. Identifisere et internasjonalt miljøregime.
5. Forklare og beskrive forskjellen mellom et internasjonalt miljøregimes output, outcome og impact.
6. Identifisere hovedkonsekvensene av klimaendringer med fokus på sosiale ringvirkninger som matvareproduksjon, og mulige konsekvenser som sult, migrasjon og konflikt, og identifisere hovedutfordringene ved klimatilpasning.
7. Forklare hovedtrekkene ved energisikkerhet.
8. Gi en generell forklaring av ressursforbannelseshypotesen.
9. Beskrive status på fornybar energi i verden i dag.

Ferdighetsmål - studenten skal vise evne til å:
- anvende sentrale teorier og modeller i miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning.
- være uavhengig (alene og i gruppe) i utarbeidelsen av et paper som oppfyller kriteriene for vitenskapelig skriving. Listen under gir en mer spesifikk beskrivelse over hva studentene bør være i stand til på slutten av semesteret. Listen gir en rekke, men ikke alle, sentrale ferdighetsmål for kurset.
1. Beskrive hvordan vi analyserer og gjenkjenner en diskurs; og diskutere hvilken hovedmiljødiskurs et dokument tilhører, enten det er en akademisk tekst eller miljøstrategien til en organisasjon, et offentlig organ eller et selskap.
2. Sammenlikne realismens, liberalismens og konstruktivismens forklaringer av internasjonale prosesser. Studentene bør også være i stand til å forklare hvilke av disse forklaringene som passer best i et bestemt tilfelle og hvorfor.
3. Bruke en interessebasert modell til å diskutere hvilke miljøproblemer som det er mer sannsynlig og hvilke miljøproblemer som det er mindre sannsynlig at det blir en internasjonal avtale rundt.
4. Diskutere de ulike aspektene av regimeeffektivitet (output, outcome and impact) og forutsetninger for effektivitet for et spesifikt internasjonalt miljøregime.
5. Diskutere hovedutfordringene ved sosial tilpasning til klimaendring.
6. Diskutere om klimaendringer vil påvirke matvareproduksjon og sult, migrasjon og konflikt.
7. Diskutere de ulike synspunktene med et fokus på den globale oljesituasjonen og Europa og gass.
8. Kritisk diskutere påstanden om at land med petroleumsressurser opplever negative sosioøkonomiske konsekvenser som (i) hemmer institusjonell/demokratisk utvikling, (ii) reduserer økonomisk utvikling and (iii) forårsaker borgerkrig.
9. Diskutere og sammenligne hvordan "vested interests", energimarkeder og -infrastruktur kan påvirke utviklingen av fornybar energi i utvalgte land.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger i gjennomsnitt 2 timer per uke, men konsentrert i første halvdel av semesteret samt øving/seminar, fortrinnsvis i siste halvdel av semesteret. Seminar med obligatorisk oppmøte avholdes innen første uke i februar. Studenter som ikke møter til dette, kan ikke regne med å få tatt eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på veiledningsrelevante seminarer/øvinger
  • Muntlig presentasjon av oppgaveutkast

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3 timers individuell skriftlig eksamen og semesteroppgave. Semesteroppgaven er et gruppearbeid med inntil 4 studenter. Lengde på semesteroppgaven: inntil 8000 ord (inntil 20 sider tekst).

Når den endelige karakteren blir gitt, teller gruppeoppgaven 40 % og skriftlig eksamen teller 60 % av karakteren. Ved stryk eller gjentak av eksamen, kan den enkelte eller begge delvurderinger tas opp, men hvis begge delvurderinger eller kun semesteroppgaven skal tas opp, må hele gruppen være villig til å delta ved gjentaket. Oppgave og eksamen kan skrives på engelsk eller norsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL112 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 E 26.11.2019 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 E 28.05.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU