PLU8027 - Lærerutdanningsforskning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset er et forskerkurs i lærerutdanningsforskning. Fokus i kurset er retninger innenfor lærerutdanningsforskning på et globalt så vel som på et nasjonalt nivå. Det er ønskelig at deltakerne arbeider med eget forskningsprosjekt gjennom hele kurset og knytter dette til retninger innenfor lærerutdanningsforskning.

Læringsutbytte

Studenten skal vise kunnskap om internasjonale og nasjonale retninger innenfor lærerutdanningsforskningen.
Studenten skal vise metodiske ferdigheter i praktisk utøving av forskning med relasjon til lærerutdanningen..

Læringsformer og aktiviteter

Ph.d.-emnet er integrert i forskerskolen NAFOLs undervisningsprogram. Undervisningen gis i moduler på ulike samlinger i inn- og utland og strekker seg over en fireårsperiode.

Undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner.

Eget arbeid i kollokviegrupper (evt. nettbasert) med kurslitteraturen. Krav til oppmøte på samlingene: 80 %. Studenten presenterer sin forskning for medstudenter og en kursholder (som opptrer som opponent) på seminar. Det gis skriftlig eller muntlig veiledning på oppgaven etter presentasjonen på seminaret.

80% oppmøte, innleverte skriftlige arbeider og presentasjon må være godkjent.

Tekst på 2000 ord om eget ståsted i det internasjonale og nasjonale lærerutdanningsforskningsfeltet.
Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte
  • Underveisarbeider

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole (PHPROLUS)

Forkunnskapskrav

Opptak på ph.d.-program.

Kursmateriell

Kjernepensum:
Borko, H., Liston, D., & Whitcomb, j. A. (2007). Genres of empirical research in teacher education, Journal of Teacher Education, 58, (1): 3-11.
Grossman, P. & McDonald, M. (2010). Back to the future: Directions for Research in Teaching and Teacher Education. American Educational Research Journal, 45 (1):184-205.
Loughran, J. (2014). Professionally developing as a teacher educator, Journal of Teacher Education, 65 (4): 271-283.
Vanassche, E. & Kelchtermans, G. (2014). Facilitating self-study of teacher education practices: Toward a pedagogy of teacher educator professional development Professional Development in Education, http://www.tandfonline.com/eprint/mFdWUDdaJmtp94BzSisB/full
Norges Forskingsråd (2004). Kunnskapsstatus for forskningsprogrammet KUPP. Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutvikling. http://www.forskningsradet.no/csstorage/flex_attachment/Rapport_om_kunnskapsstatus_kupp.pdf
Studentene må studere anbefalt litteratur i tillegg til kjernepensum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.