course-details-portlet

PG8605 - Dobbel porøsitet reservoarer

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer

Faglig innhold

Emnet omhandler metoder for analyse av strømning i reservoarer med dobbel porøsitet. Emnet omfatter bl.a.: Klassifikasjon av reservoarer med dobbel porøsitet. Fysiske egenskaper. Modeller for en- og to-fase strømning. Drivmekanismer i dobbel porøsitet reservoarer. Produksjonsmodeller. Hovedvekten legges på modellparametrene absolutt og relativ permeabilitet og kapillærtrykk. Spontan imbibering er en viktig utvinningsmekanisme i mange dobbel porøsitet reservoarer med vanndriv, og denne prosessen blir behandlet i detalj.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi fundamental forståelse av det fysiske og matematiske grunnlaget for ulike modeller som beskriver medier med dobbel porøsitet og fluidstrømningen i slike medier.

Ferdigheter: Studentene skal være istand til å utvikle eller videreutvikle modeller for strømning i dobbel porøsitet systemer og benytte modellene i konkrete situasjoner. Studentene skal kunne se begrensningene i eksisterende modeller, og de skal kunne foreta en kritisk analyse av litteratur innen fagområdet.

Generell kompetanse: Studentene skal forstå hovedprinsippene som blir brukt i analyse av reservoarer med dobbel porøsitet og være istand til å sette dette inn i et mer generelt perspektiv (f.eks. analyse av heterogene reservoarer). De skal også lære seg å lese vitenskapelige artikler, gjøre litteratursøk og derav danne seg et inntrykk av hvor forskningsfronten er.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger, eventuelt selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Mastergrad i petroleumsteknologi eller faglærers godkjenning.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og utvalgte artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Reservoarteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU