PG8605 - Dobbel porøsitet reservoarer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet omhandler metoder for analyse av strømning i reservoarer med dobbel porøsitet. Emnet omfatter bl.a.: Klassifikasjon av reservoarer med dobbel porøsitet. Fysiske egenskaper. Modeller for en- og to-fase strømning. Drivmekanismer i dobbel porøsitet reservoarer. Produksjonsmodeller. Hovedvekten legges på modellparametrene absolutt og relativ permeabilitet og kapillærtrykk. Spontan imbibering er en viktig utvinningsmekanisme i mange dobbel porøsitet reservoarer med vanndriv, og denne prosessen blir behandlet i detalj.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kurset skal gi fundamental forståelse av det fysiske og matematiske grunnlaget for ulike modeller som beskriver medier med dobbel porøsitet og fluidstrømningen i slike medier.
Ferdigheter: Studentene skal være istand til å utvikle eller videreutvikle modeller for strømning i dobbel porøsitet systemer og benytte modellene i konkrete situasjoner. Studentene skal kunne se begrensningene i eksisterende modeller, og de skal kunne foreta en kritisk analyse av litteratur innen fagområdet. Generell kompetanse: Studentene skal forstå hovedprinsippene som blir brukt i analyse av reservoarer med dobbel porøsitet og være istand til å sette dette inn i et mer generelt perspektiv (f.eks. analyse av heterogene reservoarer). De skal også lære seg å lese vitenskapelige artikler, gjøre litteratursøk og derav danne seg et inntrykk av hvor forskningsfronten er.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger, eventuelt selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen (50 %) og obligatoriske øvinger (50 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og utvalgte artikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Høst ORD Arbeider 50/100
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Vår ORD Arbeider 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.