course-details-portlet

PG8604 - Økt oljeutvinning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 1 timer
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet vil behandle de økte oljeutvinningsmetoder (EOR) som benyttes for å øke utvinningen utover det som kan oppnås ved trykkavlastning. Vanninjeksjon, hydrokarbon (HC) gass injeksjon og kombinert vann/gass injeksjon er de vanligste EOR-metodene som er benyttet i industrien i dag. Andre EOR-metoder (som vanligvis er dyre og teknisk kompliserte) som behandles er ikke-hydrokarbon (CO2 og N2) injeksjon, komposisjonelle effekter som vaporisering, utviklet blandbarhet, både i konvensjonlle reservoar og i oppsprukne reserovar. Emnet vil først og fremst ta for seg de reservoartekniske aspekter ved EOR-metoder som benytter HC gass og vanninjeksjon. Nøkkelparametre er mikroskopisk fortrengningseffektivitet, areal- og vertikal dekningsgrad. Variasjoner i reservoarbergartsegenskaper (og fluidegenskaper mot dyp) dvs. heterogeniteter, kan ha avgjørende innvirkning på resultatet av en EOR-prosess. Derfor er nøyaktig geologisk og fluid beskrivelse svært viktig.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal forstå anvendelsen av olje og gassrate-strømningsligninger, reservoarsimulering og produksjonsmodeller for å beskrive strømningssystemer fra reservoar til salgspunkt for gass- og gasskondensat-, og olje-felt.

Ferdigheter: Studentene skal forstå hvordan det EOS-baserte PVT-programmet PhazeComp og reservoarsimulatoren SENSOR brukes til å beregne olje- og gassegenskaper for reservoar- og produksjonsapplikasjoner for gassfelt og oljefelt, inkludert depletering og gass- and vann-basert IOR (blandbar og ikke-blandbar).

Generell kompetanse: Studentene skal lære å løse virkelige problemer uten å bli gitt løsningene (kun delløsninger fra læreren under forelesninger) – dvs. stole på sin egen evne til å kontrollere og jamnføre sitt eget arbeide med andre, i tillegg til å bruke forelesingene til å stille spørsmål om sine løsninger på problemene. Kritisk egenlæring er vektlagt. Egenstudier er også obligatorisk for å avgjøre hva som trengs av støttemateriale for å forstå (1) forelest materiale, (2) forelesningsoppgaver og (3) prosjekt - som definerer fagets læreplan.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil bli gitt som ledet selvstudium dersom det melder seg færre enn 5 studenter. Studenter som planlegger å ta kurset må gi en skriftlig anmodning til læreren ved semesterstart. Øvinger og prosjekt vil ta for seg bruk av flere geologiske og numeriske modeller som beskriver olje- og gasskondensatfelt. Simuleringer av forskjellige trykkavlastning og EOR metoder vil bli brukt til å sammenligne alternative utviklingsstrategier, f.eks. optimalisering av tekniske aspekter og studie av sensitiviteten til parametre med nøkkeleffekt på resultater.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

For å bestå emnet må studenten bestå både obligatoriske øvinger / prosjektarbeid (50 %) og avsluttende muntlig eksamen (50 %). For å få bestått kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Curtis H. Whitson & G. Brule: Phase Behaviour, SPE Monograph Series. Annen litteratur og elektronisk informasjon vil bli delt ut i forbindelse med kurset og forelesningene. Hovedelement vil være SPE comparative studier (SPE3, SPE5 og SPE9), samt artikler og erfaringer knyttet til Sleipner og Åsgard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIG4920 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Reservoarteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU