course-details-portlet

PG8104 - Seismisk reservoarmonitorering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Sammenheng mellom reservoarparametre og seismiske parametre. Krav til innsamling av repeterte seismiske data. Prosessering av repeterte seismiske data. Repeterbarhet og matching. Hva endrer seg i tillegg til reservoaregenskaper? Sammenheng mellom repeterte brønnlogger og repeterte seismiske data. Kobling til fluidsimulering. Differanseteknikker. Bruk av seismiske havbunnsdata til reservoarmonitorering. Teknikker til beregning av tidsskift og endring i reservoarkolonne. Monitorering av fluidbevegelser. Metoder for å skille mellom trykk og metningseffekter. Hvordan estimere kompaksjonsendringer i et reserovar. Felteksempler.

Læringsutbytte

Ingress. Studentene skal ha kunnskap om og forståelse av seismisk reservoarmonitorering.
Kunnskaper: Studentene skal forstå formålet med seismisk reservoarmonitorering, og kjenne til de mest kritiske faktorer som skal til for å samle inn gode repeterte seismiske data. De skal også vite hvilke produksjonsrelaterte parametre som påvirker seismiske data, og kjenne til metoder for å skille for eksempel mellom fluidendringer og trykkendringer i et reservoar.
Ferdigheter: Studentene skal kunne utlede og anvende ligninger som blir brukt i forbindelse med prosessering og analyse av repeterte seismiske data. De skal kjenne til ulike teknikker for analyse av repeterte seismiske data, og spesielt vite hvordan amplitude og tidsforskyvninger skal beregnes og tolkes.
Generell kompetanse: Studentene skal forstå hovedprinsippene som blir brukt i seismisk reservoarmonitorering og være istand til å sette dette inn i et reservoarstyringsperspektiv. De skal også lære seg å lese vitenskapelige artikler, gjøre litteratursøk og derav danne seg et inntrykk av hvor forskningsfronten er.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og gruppearbeid. Emnet undervises hvert andre år. Minimum fire kandidater må melde seg til eksamen innen oppmeldingsfristen for at emnet skal bli undervist.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Dersom antall studenter er mindre enn 5 forbeholder faglærer seg rett til å avholde muntlig i stedet for skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ph.d.-studiet i ingeniørvitenskap, studieretning geofysikk, eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og utvalgte tidsskriftartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PG8100 10.0 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Seismikk
  • Anvendt geofysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU