course-details-portlet

PED6041 - Interkulturell rådgivning og inkluderende praksiser

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

I denne modulen blir det lagt vekt på kunnskap om interkulturell rådgivning og utvikling av inkluderende pedagogiske og veiledningspraksiser. Temaer som vektlegges er interkulturell veiledning/rådgivning, foreldre/hjem samarbeid, psykososiale og etiske problemstillinger, tverrfaglig samarbeid og systemisk arbeid knyttet til elevmangfold i skolen. Kreative inkluderende praksiser som fremmer deltakelse, dialog, medvirkning og likeverdig opplæring står også sentralt. Hovedmålet er økt kunnskap om interkulturell veiledning, kommunikasjon og samhandling, samt utvikling av nye, etisk inkluderende pedagogiske- og/eller veiledningspraksiser. Modulen avsluttes med en FoU-konferanse der vi i fellesskap deler våre erfaringer med nye inkluderende praksiser i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

 • Har avansert kunnskap om interkulturell rådgivning, antidiskriminerende og antirasistisk undervisning gjennom gode eksempler fra praksisfeltet
 • Har inngående innsikt i inkluderende undervisnings- og veiledningspraksiser som fremmer elevenes deltakelse og likeverdig opplæring
 • Kan identifisere og adressere dilemmaer som følge av spenningsforhold mellom skolens mandat, lærerens verdiforankring og elevens behov

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan skape gode rammer for veiledning, dialog og samhandling med barn og familier i sosialt utsatte posisjoner
 • Har analytisk evne til å håndtere komplekse situasjoner i tverrfaglig samarbeid med elever og relevante aktører i barn- og unges oppvekstmiljø
 • Har kunnskap om interkulturell kompetanse, og innsikt i hvordan interkulturelle møter fremmer åpenhet, empati og kritisk selvinnsikt.

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan analysere ulike sider ved felleskapets betydning for tilhørighet, identitet og sosial ulikhet, og hvordan disse påvirker muligheter for inkludering i utdanning og skole
 • Kan identifisere og reflektere over etiske utfordringer i relasjoner og kommunikasjon med personer av ulik bakgrunn, og med ulike læreforutsetninger
 • Kan arbeide systematisk og målrettet med utvikling av en inkluderende og anerkjennende mangfoldig skole

Læringsformer og aktiviteter

Tre samlinger á 2-3-2- dager. Læringsformene består av studentaktive forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case og gruppeprosesser. Erfaringsbasert og refleksiv læring inngår i studiet. Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid på bakgrunn av obligatoriske arbeidskrav.

To obligatoriske arbeidskrav der studentene utvikler, redegjør og drøfter inkluderende praksiser ved egen arbeidsplass. Disse vurderes til bestått/ikke bestått. Responsarbeid foregår både nettbasert på Blackboard og i seminarene på samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav
 • Arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuelt hjemmeeksamen - prosessuell fagtekst. Skriftlig eksamen teller 80 % og muntlig eksamen teller 20 % av den samlende karakteren. Karakterskala: A-F

Den muntlige presentasjonen vil foregå gjennom en FoU-konferanse der studenter og faglærere deltar sammen for å utveksle erfaringer med nye inkluderende pedagogiske praksiser.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Interkulturell pedagogikk (KMANG)
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)

Forkunnskapskrav

Kandidaten må ha fullført og bestått modul 1 i Interkulturell pedagogikk (PED6040) og i tillegg ett av følgende fullførte utdanningsløp:

 • gjennomført de tre første årene av barnehage-/grunnskole-/allmenn-lærerutdanningen og lektorutdanning
 • bachelorgrad med fordypning i pedagogikk, førskolepedagogikk, rådgivning og voksnes læring, sosiologi, sosialantropologi eller psykologi.
 • cand. mag.-grad innenfor de overnevnte fagene
 • bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning.
 • annen relevant profesjonsrettet 3-årig bachelorutdanning (f.eks. sosionom, vernepleier, ergoterapeut, førskolelærer, sykepleier eller treårig barnevernsutdanning).
 • institusjonen kan i enkelte tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Rådgivning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU