course-details-portlet

PED6041 - Inkluderende praksiser i oppvekst og skole

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 70/100
Muntlig eksamen 30/100

Faglig innhold

Emnet bygger videre på Perspektiver på mangfold og inkludering, og utforsker nye og kreative refleksjoner og virkemidler for å møte utfordringer med inkludering i praksis. Det blir lagt vekt på nasjonale og internasjonale eksempler som viser muligheter for inkluderende pedagogiske praksiser på individ - og systemnivå. Antidiskriminerende undervisning og kritisk pedagogikk som fremmer deltakelse, dialog og likeverd står sentralt. Emnet utforsker muligheter for å utvikle utdanningsystemer som demokratiske og likeverdige samfunnsinstitusjoner i en globalisert verden.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten
- Har avansert kunnskap om antidiskriminerende og tranformativ undervisning gjennom gode eksempler fra praksisfeltet (hjem-skole-fritid)
- Kan analysere faglige og profesjonsetiske problemstillinger med utgangspunkt i menneskerettigheter, lover og læreplaner som skal fremme inkludering i skolen.

Ferdigheter:
Studenten
- Kan identifisere og adressere dilemmaer som følge av spenningsforholdet mellom skolens mandat, lærerens verdiforankring og elevens behov.
- Kan planlegge og gjennomføre tiltak på individ - og systemnivå som fremmer inkluderende læringsmiljø.
- Kan skape gode rammer for dialog og samhandling med barn og familier i sosialt utsatte posisjoner.
- Har analytisk evne til å håndtere komplekse situasjoner i tverrfaglig samarbeid med elever og relevante aktører i barn - og unges oppvekstmiljø.

Generell kompetanse:
Studenten
- Kan analysere ulike sider ved felleskapets betydning for tilhørighet, sosial ulikhet, sosial integrasjon og hvordan dette påvirker inkludering i utdanning og skole.
- Kan anvende kunnskap om globaliseringsprosesser, migrasjon og mangfold som bidrar til å utvikle egen praksis.
- Kan anvende kunnakap og ferdigheter om fagområdet for å fremme nytenking og innovasjon om inkluderingsprosesser i skole og nærmiljø.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer:
Tre samlinger a 2-3-2 dager. Læringsformene består av forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case og gruppeprosesser. Erfaringsbasert og refleksiv læring inngår i studiet. Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid på bakgrunn av obligatoriske arbeidskrav.

Obligatoriske aktiviteter:
To obligatoriske arbeidskrav der studentene utvikler, redegjør og drøfter en aksjon ved egen arbeidsplass. Disse vurderes til bestått/ikke bestått. Responsarbeid foregår både nettbasert på Blackboard og i seminarene på samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav
  • Arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala:
Individuelt prosjektarbeid med prosessuell eksamensrapport. Skriftlig rapport teller 70% og muntlig presentasjon teller 30% av den samlede karakteren. Karakterskala: A-F

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Mangfoldskompetanse (KMANG)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav:
Fullført og bestått modul 1 i Mangfoldkompetanse

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Rådgivning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU