course-details-portlet

PED6027 - Testteoretisk kompetanse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 8 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 8 timer A

Faglig innhold

Kurset er delt inn i fem deler:

Del 1: evnetester
Del 2: generell testkompetanse
Del 3: tolkningsteo
Del 4: etikk
Del 5 utviklingspsykologi

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal:
Kjenne utgangspunktet for evne testene, og hvordan de nyere versjonene knyttes opp mot moderne intelligensteori.
Kjenne til hva de ulike deltestene måler og hva som er utgangspunktet for aggregering og refortolkning av skårer.
Kunne de grunnleggende prinsippene i beslutningsteori slik den anvendes i tolkning.
Kunne gjøre rede for fallgruver i tolkning.
Kunne gjøre rede for internasjonale og nasjonale retningslinjer for etisk bruk av testing.
Forklare sammenhengen mellom utviklingspsykologi, herunder kognitiv utvikling og generell psykologisk utvikling i testing av barn.
Forklare sentrale begreper innen tilknytningsteori, Arv/miljøperspektiver og moralutvikling

Ferdigheter
Studenten skal:
Kunne ta stilling til og forklare hvordan Wechsler testene er normert og validert.
Generelt om intelligens: kjenne til noen av definisjonene av intelligens, samt forklare hvorfor begrepet ikke lar seg fange i en enkelt definisjon. Kjenne til og beskrive CHC teorien.
Forstå hvordan en test er konstruert og hvilke krav som stilles, særlig i forhold til psykometriske egenskaper. Kunne vurdere i hvilken grad testen gir psykometrisk holdbare skårer. Kjenne til prinsipper rundt tolkning beslutningstaking basert på testskårer og kunne definere forskjellene på ipsativ og normativ tolkning.
Forstå hvordan man utleder slutninger basert på testskårer. Kunne rapportere resultater og få en forståelse for hvordan man setter seg inn i en test og de begreper testen måler.
Forstå og anvende etiske prinisipper slik at en både ivaretar testtakers integritet og faglig bruk av testing, og forstå sammenhengen mellom fag og etikk.
Gjøre rede for en del klassiske utviklingsteorier herunder Informasjonsprosesseringsteori, Piagets stadieteori, Sosiokulturelle teorier.


Kompetanse
Studenten skal:
Forstå hvorfor intelligens er et komplisert begrep å forklare og kunne møte ulike holdninger til intelligens på en konstruktiv måte.
Kunne definere de ulike psykometriske begrepene som er relevant for testkonstruksjon.
Ha kjennskap til forskjellen mellom klassisk og moderne test teori.
Utvikle holdninger som gjør at en er i stand til å forstå sammenhengen mellom psykometriske ferdigheter og forsvarlig bruk av testing.
Forstå sammenhengen mellom testtskårer og utarbeidelse av tiltak.
Utvikle et etisk refleksjonsnivå som gjør at man agerer profesjonelt i tilknytning til bruk av testene.
Kunne reflektere og se betydningen av utviklingspsykologiske perspektiver på bruk av tester.

Læringsformer og aktiviteter

Samlinger, Blacboard, forelesninger

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samlingene
  • Arbeidskrav mellom samlingene

Mer om vurdering

Eksamen er skriftlig og gjennomføres i etterkant av tredje samling og har en varighet på 8 timer.

Den samlingsbaserte eksamen består av en kunnskapsprøve og flere case som skal analyseres og tolkes. På grunnlag av resultatene skriver kandidaten en tilråding.

Deltakelse på samlingene er obligatorisk

Arbeidskrav 1 gjennomføres før 1. samling:
Skriv en casus beskrivelse. Drøft casus beskrivelsen opp mot hypoteser om hva eleven sliter med, hvordan elevens utfordringer kan utredes og mulige tiltak for avhjelping av elevens utfordringer. Casus beskrivelsen kan også være en sakkyndig tilråding som man har skrevet, bygger ut eller skal skrive. Maks 5 sider


3 arbeidskrav mellom samlingene:

Tre testrapporter utarbeides mellom samlinger. Det vil blitt gitt gruppevis veiledning på samlingen.

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning på masternivå ved Institutt pedagogikk og livslang læring (RADEVUMEKS)
Pedagogikk, etter- og videreutdanning (FJPED)
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPEDPSYRG)
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)

Forkunnskapskrav

Deltakerne må ha pedagogisk og/eller psykologisk kompetanse på masternivå (120 stp) eller tilsvarende.
Det forutsettes videre dokumentert minimum 2 års praksis fra virksomhet der deltakeren har anvendt pedagogisk-psykologisk fagkunnskap.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED6017 15.0 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU