course-details-portlet

PED6014 - Flerkulturell kompetanse

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Studiet har til hensikt å videreutvikle kunnskap, forståelse og innsikt i fire hovedområder:

 • PPT’s flerkulturelle kompetanse i et systemisk perspektiv
 • betydningen av to- og flerspråklighet,
 • arbeid i den flerkulturelle skolen
 • videreutvikling av en PP-tjeneste med kompetanse for mangfold.

Målet for studiet er å øke den flerkulturelle kompetansen på rådgivnings- og veiledningsarbeid og å styrke den kritiske refleksjonen i utredningsprosesser for barn og unge med minoritetsbakgrunn. Studentene skal gjennom studiet utvikle kunnskap, forståelse og innsikt i:

 • Sentrale begreper og teorier i analyse av mangfold og flerkulturelle rådgivningssituasjoner og kontekster
 • Ulike tilnærminger til mangfold og flerkulturalitet i dagens utdanningssektor
 • Rådgivning og veiledning av i flerkulturelle og mangfoldige kontekster
 • Identitetsutvikling, flerspråklighet og læring hos barn og elever med minoritetsbakgrunn
 • Flerkulturell kompetanse i PP-tjenestens arbeid

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har avansert kunnskap i kritisk refleksjon av utrednings- og kartleggingsprosesser hos barn og unge med flerkulturell og mangfoldig bakgrunn
 • har bred kunnskap om multikulturell rådgivnings-teori
 • har inngående kunnskap om kulturell selvbevissthet og egen rådgiverrolle i mangfoldige kontekster

Ferdigheter

Studenten:

 • har avansert kunnskap om sentrale begreper og teorier i analyser av mangfold og flerkulturelle rådgivningssituasjoner
 • kan analysere ulike perspektiver og teorier om flerspråklighet
 • har inngående kunnskap om rådgivning og veiledning i flerkulturelle og mangfoldige kontekster
 • har avansert kunnskap om teorier som omhandler identitetsutvikling, sosial inkludering og læring hos barn og elever med minoritetsbakgrunn
 • har inngående kunnskap om interkulturell kommunikasjon

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan inngående analysere ulike tilnærminger til mangfold og flerkulturalitet i dagens utdanningssektor har bred kunnskap om flerkulturell kompetanse for å håndtere PP-tjenestens arbeid med mangfoldige elever i skolen
 • kan kritisk analysere egen rolle og funksjon som rådgiver i mangfoldige kontekster

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, diskusjoner, arbeid på nett, fagskriving, refleksjonsskriving, logg, aksjonslæring. Veiledning på Blackboard mellom samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Notat etter 1. samling
 • Notat etter 2.samling
 • Obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Faglige krav for å bli vurdert og for å få avlegge eksamen:

 • Studentene skal levere en refleksjonsoppgave etter hver samling innen fastsatt frist. Deltakerne skal reflektere over samlingens innhold i forhold til egen yrkesutøvelse.
 • Obligatorisk oppmøte på samlingene (80%)

Avsluttende eksamen:

 • En prosjektoppgave (10-12 s) med utgangspunkt i eget arbeidssted. Teller 100%

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)

Forkunnskapskrav

For alle gjelder det at de må ha to års yrkespraksis fra PP tjenesten. I tillegg må de ha:

 • bachelor med fordypning i pedagogikk eller
 • gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga eller
 • bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning eller
 • bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning eller
 • 3-årig faglærerutdanning eller
 • bachelor med fordypning i psykologi eller
 • tilsvarende utdanning (f.eks sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning).

Kursmateriell

Foreløpig litteratur

Chinga-Ramirez, C. (2017) Becoming a «foreigner»: The principle of equality, Intersected identities and Social Exclusion in the Norwegian School. European Education, 49:2-3, 151-165.

Dypedahl, M. & Bøhn, H. (2017) Veien til interkulturell kompetanse.

Eriksen, I. M. (2017) De andres skole - gruppedannelse og utenforskap i den flerkulturelle skolen.

Henry, E.S. (2014) Children’s bodies in school. Corporeal Performances of Social Class.

Lidén, H. (2001). Underforstått likhet: skolens håndtering av forskjeller i et flerkulturelt samfunn. I M. Lien, H. Lidén, & H. Vike (red.), Likhetens paradoks. Oslo: Universitetsforlaget

Phil, J. (2010). Etnisk mangfold i skolen. Det sakkyndige blikket. 2.utg. Oslos: Universitetsforlaget.

Øzerk, K. (2016). Tospråklig oppvekst og læring.

Øzerk, M. (2005). Rådgivning til minoritetsspråklige foreldre fra et multikulturelt perspektiv. Skolepsykologi, nr. 5.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU