course-details-portlet

PED6014 - Flerkulturell kompetanse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Studiet har til hensikt å videreutvikle kunnskap, ferdigheter og refleksjon i fire hovedområder: PPTs flerkulturelle kompetanse i et systemisk perspektiv, betydningen av to- og flerspråklighet, arbeid i den flerkulturelle skolen og videreutvikling av en PP-tjeneste med kompetanse for mangfold.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

- har avansert kunnskap i kritisk refleksjon av utrednings- og kartleggingsprosesser hos barn og unge med flerkulturell og mangfoldig bakgrunn
- har bred kunnskap om multikulturell rådgivnings-teori
- har inngående kunnskap om kulturell selvbevissthet og egen rådgiverrolle i mangfoldige kontekster

Ferdigheter

Studenten:

- har avansert kunnskap om sentrale begreper og teorier i analyser av mangfold og flerkulturelle rådgivningssituasjoner
- kan analysere ulike perspektiver og teorier om flerspråklighet
- har inngående kunnskap om rådgivning og veiledning i flerkulturelle og mangfoldige kontekster
- har avansert kunnskap om teorier som omhandler identitetsutvikling, sosial inkludering og læring hos barn og elever med minoritetsbakgrunn
- har inngående kunnskap om interkulturell kommunikasjon

Generell kompetanse

Studenten:

- kan inngående analysere ulike tilnærminger til mangfold og flerkulturalitet i dagens utdanningssektor
- har bred kunnskap om flerkulturell kompetanse for å håndtere PP-tjenestens arbeid med mangfoldige elever i skolen
- kan kritisk analysere egen rolle og funksjon som rådgiver i mangfoldige kontekster

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, diskusjoner, arbeid på nett, fagskriving, refleksjonsskriving, logg, aksjonslæring.

Veiledning på Blackboard mellom samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % oppmøte
  • To-tre siders notat etter 1. samling
  • To-tre siders notat etter 2. samling

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPEDPSYRG)
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)

Forkunnskapskrav

To års yrkespraksis fra PP tjenesten pluss:

Enten bachelor med fordypning i pedagogikk

- eller gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga.
- eller bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning
- eller bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
- eller 3-årig faglærerutdanning
- eller bachelor med fordypning i psykologi
- eller tilsvarende utdanning (f.eks sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU