course-details-portlet

PED6013 - Læringsmiljø og gruppeledelse

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Målgruppe: Ansatte i PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste). Andre som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving i tilliggende tjenester hvis ledig plass.Emnet gir en innføring i - Læringsmiljø – ulike teoretiske perspektiver og praktiske tilnærminger- Gruppeledelse – ulike teoretiske perspektiver og praktiske tilnærminger- Sammenhengen mellom læringsmiljø og gruppeledelse- Kjennetegn og standarder ved utviklings støttende gruppeledelse og læringsmiljø- Veilederrollen knyttet til arbeidet med læringsmiljø og gruppeledelse -Hvordan forstå det sosiale samspillet i grupper- Refleksiv praksis og kommunikative og analytiske ferdigheter - analysemodellen- Innovasjons og utviklingsarbeid knyttet til egen praksis

Læringsutbytte

Kunnskap:Studenten:- har dyp teoretisk og forskningsbasert kunnskap om utviklingsstøttende læringsmiljø og gruppe- og klasseledelse.- har kunnskap om sentrale styringsdokumenter som legitimerer arbeidet med læringsmiljø og gruppe- klasseledelse.- har bred innsikt i kommunikasjon som fundament for god samhandling mellom PP-rådgivere og ansatte i skole og barnehage.- Har avansert innsikt i samspills- og læringsprosesser i grupper og klasser.Ferdigheter: Studenten:- reflekterer over innhold i pensumlitteraturen, formidler og deler sine refleksjoner med andre.- kan på en avansert måte bruke teoretisk kunnskap for å forstå og analysere utfordringer knyttet til læringsmiljø og gruppe- klasseledelse.- kan kartlegge og identifisere utviklingsområder knyttet til læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse.- skal etablere læringsfremmende kommunikasjon med lærere/barnehagelærere.- skal avklare egen profesjonsrolle og forventninger i samhandlingen for et best mulig læringsmiljø og utviklings støttende gruppe-/klasseledelse.Generell kompetanse:Studenten:- vil særlig kunne støtte og veilede ansatte i skole og barnehage i utviklingen av klasse- gruppeledelse og læringsmiljø.- vil se sammenhengen mellom den teoretiske kunnskapen i studiet og deres egen praksis.- vil anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis og i ulike situasjoner, gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet og evne til kritisk tenkning.- vil anvende sine kunnskaper og ferdigheter som profesjonsutøver på en etisk og refleksiv måte.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % oppmøte
  • 3 refleksjonslogger fra samlingene

Mer om vurdering

Faglige krav for å bli vurdert og for å få avlegge eksamen:3 refleksjonslogger fra samlingene. Refleksjonsoppgavene er en obligatorisk aktivitet som blir vurdert godkjent – ikke godkjent.Utviklingsarbeid i læringsmiljø/gruppeledelse knyttet til egen praksis. 80% oppmøte for å kunne gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav/opptakskrav:For alle gjelder det at de må være ansatt i PP- tjenesten. I tillegg må de ha: - bachelor med fordypning i pedagogikk, eller gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga.- bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning, eller- bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller - 3-årig faglærerutdanning, eller- bachelor med fordypning i psykologi, eller- tilsvarende utdanning (f.eks sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning).

Kursmateriell

Blir oppgitt ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU