course-details-portlet

PED6013 - Læringsmiljø og gruppeledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Målgruppe: Ansatte i PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste). Andre som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving i tilliggende tjenester hvis ledig plass.

Emnet gir en innføring i

- Læringsmiljø – ulike teoretiske perspektiver og praktiske tilnærminger
- Gruppeledelse – ulike teoretiske perspektiver og praktiske tilnærminger
- Sammenhengen mellom læringsmiljø og gruppeledelse
- Kjennetegn og standarder ved utviklings støttende gruppeledelse og læringsmiljø
- Veilederrollen knyttet til arbeidet med læringsmiljø og gruppeledelse
-Hvordan forstå det sosiale samspillet i grupper
- Refleksiv praksis og kommunikative og analytiske ferdigheter - analysemodellen
- Innovasjons og utviklingsarbeid knyttet til egen praksis

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

- har dyp teoretisk og forskningsbasert kunnskap om utviklingsstøttende læringsmiljø og gruppe- og klasseledelse.
- har kunnskap om sentrale styringsdokumenter som legitimerer arbeidet med læringsmiljø og gruppe- klasseledelse.
- har bred innsikt i kommunikasjon som fundament for god samhandling mellom PP-rådgivere og ansatte i skole og barnehage.
- Har avansert innsikt i samspills- og læringsprosesser i grupper og klasser.

Ferdigheter:

Studenten:

- reflekterer over innhold i pensumlitteraturen, formidler og deler sine refleksjoner med andre.
- kan på en avansert måte bruke teoretisk kunnskap for å forstå og analysere utfordringer knyttet til læringsmiljø og gruppe- klasseledelse.
- kan kartlegge og identifisere utviklingsområder knyttet til læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse.
- skal etablere læringsfremmende kommunikasjon med lærere/barnehagelærere.
- skal avklare egen profesjonsrolle og forventninger i samhandlingen for et best mulig læringsmiljø og utviklings støttende gruppe-/klasseledelse.

Generell kompetanse:

Studenten:

- vil særlig kunne støtte og veilede ansatte i skole og barnehage i utviklingen av klasse- gruppeledelse og læringsmiljø.
- vil se sammenhengen mellom den teoretiske kunnskapen i studiet og deres egen praksis.
- vil anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis og i ulike situasjoner, gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet og evne til kritisk tenkning.
- vil anvende sine kunnskaper og ferdigheter som profesjonsutøver på en etisk og refleksiv måte.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % oppmøte
  • 3 relfeksjonslogger fra samlingene

Mer om vurdering

Faglige krav for å bli vurdert og for å få avlegge eksamen:

3 refleksjonslogger fra samlingene. Refleksjonsoppgavene er en obligatorisk aktivitet som blir vurdert godkjent – ikke godkjent.

Utviklingsarbeid i læringsmiljø/gruppeledelse knyttet til egen praksis.

80% oppmøte for å kunne gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPEDPSYRG)
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav/opptakskrav:

For alle gjelder det at de må være ansatt i PP- tjenesten. I tillegg må de ha:

- bachelor med fordypning i pedagogikk, eller gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga.
- bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning, eller
- bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller - 3-årig faglærerutdanning, eller
- bachelor med fordypning i psykologi, eller
- tilsvarende utdanning (f.eks sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning).

Kursmateriell

Blir oppgitt ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU