course-details-portlet

PED3905 - Masteroppgave i førskolepedagogikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven består av en rapport fra et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i siste semester av studiet. Emnet er obligatorisk i mastergraden. Arbeidet tar utgangspunkt i planene studenten har utarbeidet i det obligatoriske prosjektforberedende seminaret i tredje semester. Arbeidet skal munne ut i en rapport med et omfang på 18000-27000 ord, litteraturliste kommer i tillegg (størrelse A4 eller B5, linjeavstand 1.15 Verdana 10 pkt.). Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder. Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om eventuell datainnsamling, og at forskningsetiske retningslinjer følges. Slik veiledning er en obligatorisk del av det å skrive masteroppgave. Masteroppgaven kan også skrives i artikkelform.

Læringsutbytte

Etter fullført masteroppgave kan studenten:
- Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling.
- Velge relevant teori og forskningsmetode som redskap for forskningsarbeid.
- Analysere, formidle og trekke holdbare konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.
- Følge forskningsetiske retningslinjer.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning etter nærmere retningslinjer gitt av instituttet.

Avtale om gjennomføring av masteroppgaven (masteravtale) er obligatorisk.

Mer om vurdering

Eksamen består av innlevering av avhandlingen og en muntlig eksamen i form av en samtale om oppgaven. Den muntlige eksamen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Masteroppgaven kan utføres: 1. Individuelt 2. I gruppe med individuell bedømmelse Oppgaveform 2 kan studenter velge hvis de selv setter sammen gruppen, og faglærer for oppgaven godtar det. Ved utførelse i gruppe skal studentene på forhånd inngå skriftlig avtale om forholdet. Avtalepartene er studentene i gruppen og veileder(e). Det benyttes særskilte avtaleformular. Det skal skrives masteravtale

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogikk (MPED) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått de første 90 studiepoengene i masterprogrammet før arbeidet med masteroppgaven (30 sp.) kan påbegynnes.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Førskolepedagogikk
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU