course-details-portlet

PED3042 - Fordypning i lærevansker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 6/10 6 timer E
Oppgave 4/10

Faglig innhold

- Lese- og skrivevansker
Emnet fokuserer på læring og utvikling av skriftspråklige ferdigheter i en skolekontekst. Først gjennomgås normal skriftspråklig utvikling, som også innbefatter barns språkutvikling, og gir en innføring i ulike lesemetoder. Dernest legges vekten på vansker knyttet til lesing og skriving, hvordan slike vansker kan identifiseres, forebygges eller avhjelpes. Det legges vekt på hvordan teori og forskningsbasert kunnskap danner grunnlaget for spesialpedagogiske/tilrettelagte pedagogiske tiltak rettet mot lese- og skrivevansker. I praksisukene trekkes forbindelsen mellom teori og praksis. Her vil studentene få møte praksisfeltet gjennom møter med praktikere som forteller om sitt arbeid i skolen.

- Sosioemosjonelle vansker
På den ene siden handler det spesialpedagogiske feltet om å jobbe direkte med barn og unge som har lærevansker og definerte problemer, samt deres lærere og foreldre. På den andre siden handler det om å bistå lærere, skoler og oppveksteater i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling med tanke på å forebygge eventuelle lærevansker. Denne bredden i det spesialpedagogiske arbeidsområdet gjenspeiler seg også i emnet sosioemosjonelle vansker. Med utgangspunkt i ulike perspektiv på temaet, rettes for det første oppmerksomheten mot teorier som kan gi en forståelse av hvordan atferdsproblemer kan forebygges og reduseres. Deretter settes søkelys på teorier som bidrar til å forstå barn og unge som har identifiserte adferdsproblemer, samt hjelp og støtte til dem. Gjennom hele studiet blir det lagt vekt på å se hvordan teori og forskningsbasert kunnskap danner grunnlag for pedagogiske tiltak.

- Matematikkvansker
Emnet fokuserer på læring av matematikk i en skolekontekst. Matematikk er et av skolens mest sentrale redskapsfag, og for mange elever et av de vanskeligste og minst inspirerende fagene. Kurset skal gi innsikt i grunnleggende begreper innenfor begynneropplæringen i matematikk. Det overordnede spørsmålet på dette emnet vil være: Hvorfor lykkes noen elever i dette faget og andre ikke? Problemer i faget vil bli belyst ut fra en helhetlig beskrivelse av læringsprosessen, med vekt på forebyggende tiltak. Matematikklæring beskrives ut fra ulike teoretiske perspektiv. Fagets kognitive, affektive og sosiale sider vil bli vektlagt. Hovedvekten legges på begynneropplæring i faget, ut fra en vurdering av matematikkproblemer etableres tidlig.

Læringsutbytte

I dette emnet legges det vekt på hvordan en kan forebygge og avhjelpe problemer innenfor temaene lesing, skriving, matematikk og sosial fungering i en skolekontekst. Emnet gir studentene følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
Lese- og skrivevansker:
- har innsikt i perspektiver og sentrale begreper innenfor disse perspektivene som beskriver lese- og skriveprosessen, lese- og skriveutvikling og lese- og skrivevansker
- har inngående innsikt i hvordan man kan identifisere lese- og skrivevansker, hvordan opplæringen kan legges til rette for å forebygge eller redusere slike vansker på grunnlag av forskningsbasert kunnskap

Sosioemosjonelle vansker:
- har innsikt i begreper og forståelsesmåter som er forankret i ulike spesialpedagogiske perspektiver knyttet til temaet sosioemosjonelle vansker
- har inngående innsikt i teorier som gir en forståelse av hvordan sosioemosjonelle vansker kan forebygges, hvordan slike vansker kan reduseres, og gi innsikt i teorier som setter søkelys på barn og unge med identifiserte sosioemosjonelle vansker

Matematikkvansker:
- har kunnskap om ulike pedagogiske og psykologiske teorier som beskriver utvikling av ferdigheter og forståelse i matematikk
- har kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger til fenomenet matematikkvansker, i et kognitivt, sosialkognitivt og affektivt perspektiv
Ferdigheter:
Lese - og skrivevansker
- har kompetanse i forhold til en proaktiv og reaktiv tilnærming til lese- og skrivevansker
- har analytiske ferdigheter i å identifisere lese- og skrivevansker
- kan identifisere faktorer som kan utløse og/eller opprettholde lese- og skrivevansker
- kan planlegge og gjennomføre spesialpedagogiske tiltak rettet mot lese- og skrivevansker
Sosioemosjonelle vansker
- har kompetanse i forhold til en proaktiv og reaktiv tilnærming til sosioemosjonelle vansker
- har analytiske ferdighet i forhold til identifisering av sosioemosjonelle vansker på individ og systemnivå
- kan identifisere faktorer som kan utløse og/eller opprettholde sosioemosjonelle vansker på individ og systemnivå
- kan planlegge og gjennomføre tiltak rettet mot sosioemosjonelle vansker
Matematikkvansker
- har kompetanse i forhold til en proaktiv og en reaktiv tilnærming til matematikkvansker
- har analytiske ferdigheter i forhold til identifisering av matematikkvansker
- kan identifisere faktorer som kan utløse og/eller opprettholde problemer i matematikk
- kan planlegge og gjennomføre spesialpedagogiske tiltak rettet mot matematikkvansker
Generell kompetanse:
- har kjennskap til sentrale faglige begrep innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfeltet i skolen
- har et reflektert forhold til rollen som spesialpedagog i skolen
- kan delta i samarbeid med foresatte og fagpersoner
- kan anvende sin faglighet for å gjøre kvalifiserte og velbegrunnede valg
- kan formidle faglige vurderinger og kunnskap på en relevant måte i ulike sammenhenger

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 10 timer undervisning pr. uke. Det veksles mellom forelesninger og seminar.

Obligatorisk aktivitet: Minimum 75 prosent deltakelse på forelesninger og seminar. Minimum 80 prosent deltakelse i praksis (3 uker i grunnskolen).

Det skal være tre emneoppgaver - et i forhold til hvert av følgende tema: matematikkvansker, språk-/lese- og skrivevansker og sosioemosjonelle vansker. Emneoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil 4 personer. Veiledning på de tre emneoppgavene gis i form av seminar. Hver av emneoppgavene skal være på 6–8 sider (Times New Roman 12 pkt., linjeavstand 1.5).

Den individuelle skriftlige eksamen teller 60 prosent av samlet karakter. Emneoppgaven teller 40 prosent av samlet karakter.

Vurderingsordning: Emneoppgave fra praksis (skolen) og 6 timers skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse (75%)
  • Praksis

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Kursmateriell

Pensum på ca 2000 sider

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3542 10.0 01.09.2014
PED3543 10.0 01.09.2014
PED3544 10.0 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 6
Øvingstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Spesialpedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 4/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 6/10 E 05.12.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 4/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 6/10 E 16.05.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU