NRS8002 - Systematiske oversikter og Meta analyser

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og øvinger
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen
Øving

Faglig innhold

Fordeler og ulemper med systematiske oversikter og introduksjon til forskjellige typer oversikter.
Skrive en protokoll for en systematic oversikt
Litteratursøk, databaser og termer
Datauttrekk og kritisk vurdering
Oppsummering og meta-analyse
Kvaliteten på dokumentasjonen (GRADE)
Rapportering og formidling

Læringsutbytte

Ved avslutning av kurset skal deltakerne ha skrevet en protokoll som kan publiseres i PROSPERO. I tillegg vil de:

• Forstå formålet med å lage en systematiske oversikt
• Forstå forskjellen på en narrativ og en systematisk oversikt
• Kunne de viktigste elementene i en protokoll for en systematisk oversikt
• Kunne vurdere ulike søkestrategier med hensyn på hvor fullstendige og effektive de er
• Vurdere strategier for å hanskes med "publication bias"
• Utvikle og iverksette en plan for å finne fram relevant forskning for egen oversikt.
• Utvikle inklusjon- og eksklusjonskriterier
• Utvikle skjema for uttrekk av informasjon fra forskningsrapporter (artikler) og vurdere kilder til feil og bias (skjevheter) i forbindelse med dataekstraksjon
• Avdekke risiko for bias (skjevheter) i inkluderte studier
• Bruke et eksplisitt kriterier for vurdering av risiko for bias
• Kunne sette opp en meta-analyse i RevMan og fortolke svaret
• Kunne se fordeler og ulemper ved å kombinere funnene i inkluderte studier
• Kunne vurdere og utforske statistisk, metodisk og kliniske heterogenitet
• Kunne vurdere kvalitet på dokumentasjon ved hjelp av GRADE
• Forstå ”summary of findings”-tabeller
• Lære om systematiske oversikter basert på kvalitative studier diagnosestudier.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av forelesninger, aktiviteter i mindre grupper, framlegg av utkast til protokoll i plenum, samt individuelt skrivearbeid og individuell veiledning fra faglæreren. Etter kurset skal deltakerne sende inn protokoll som eksamensbesvarelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Hjemme eksamen

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kurset er åpent for Phd-kandidater som er medlem av den nasjonale forskerskole for Global helse. Det er maksimalt 20 deltakere og søkeren må ha en problemstilling de ønsker å lage en systematisk oversikt på.

Kursmateriell

Egger M, Davey Smith G, Altman D (eds). Systematic Reviews in Health Care. BMJ 2001. (Kap 1, 5,9, 15)
Cochrane Handbook for systematic reviews of interventions (Kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12, 20)
Nettkurs om kunnskapsbasert praksis: www.kunnskapsbasertpraksis.no
Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Vist GE, Falck-Ytter Y, Schünemann HJ: GRADE Working Group. Rating quality of evidence and strength of recommendations: What is "quality of evidence" and why is it important to clinicians? BMJ. 2008 May 3;336(7651):995-8 For nedlasting av GRADEpro og mer informasjon om GRADE: www.gradeworkinggroup.org

Malterud K. Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. The Lancet 2001; 358, 9280

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Øving
Høst ORD Hjemmeeksamen
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.