course-details-portlet

NORD6013 - Flerspråklighet og litterære kulturmøter 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Emnet omfatter både språk og litteratur. Den språklige delen bygger videre på tilsvarende i NORD6012 og innebærer en ytterligere fordypning i norsk som andrespråk, flerspråklighet, språk og identitet. Ulike former for språkblanding drøftes også, samt rollen norsk har som majoritetsspråk og minoritetsspråk i ulike settinger. Den litterære delen bygger videre på tilsvarende i NORD6012 og er en ytterligere fordypning som drøfter representasjoner av kulturmøter og kulturell identitet, samt fremstillinger av det flerkulturelle, av migrasjon og av samfunnsendringer i eldre og nyere tid i lys av litteratur- og kulturteori.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten
- har inngående kunnskap om tema, teorier og problemstillinger knyttet til flerspråklighet og litterære kulturmøter
- har god kjennskap til forskningen på områdene flerspråklighet og litterære kulturmøter
- kan oppdatere sin kunnskap på fagområdene selvstendig
- kan beherske relevante metoder for å analysere flerspråklige uttrykk
- kan anvende litteratur- og kulturteori i analyse og drøfting av litterære tekster
- kan bruke språk-, litteratur- og kulturteori til å forstå integreringsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Nettbaserte forelesninger, samlinger, praktiske øvelser og samarbeid via læringsplattform.

Studenten må ha tilgang til PC med internettilkobling.


Obligatoriske aktiviteter:

2 samlinger à 3 dager.
3 arbeidskrav som må godkjennes av faglærer.
Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget. De må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 samlinger á 3 dager
  • 3 arbeidskrav som må godkjennes av faglærer

Mer om vurdering

14 dagers hjemmeeksamen.
Vurderingsform for utsatt eksamen er den samme som ved ordinær eksamen.
Karakterskala for vurdering: A–F

For å få godkjent faget Norsk 2 – Flerspråklighet og litterære kulturmøter, hvor NORD6012 inngår sammen med NORD6013, gjelder følgende krav til målform:

Begge målformene skal være representert i de skriftlige arbeidskravene. Det vil si at minimum ett må skrives på bokmål og minimum ett på nynorsk.

En eksamen skal skrives på bokmål og en på nynorsk.
Kandidaten velger selv hvilken målform han/hun vil benytte på hvilken eksamen (hhv. NORD6012 og NORD6013).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Norsk 2, 8.-13. trinn - Flerspråklighet og litterære kulturmøter (KNO2-8-13)
Nordisk årsstudium - videreutdanning for lærere (FJNORDVUÅ)
Nordisk, fjernundervisning (FJNORD)

Forkunnskapskrav

Minimum 30 studiepoeng i norsk eller nordisk. Bestått eksamen i NORD6012.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU