NORD6012 - Flerspråklighet og litterære kulturmøter 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet omfatter både språk og litteratur. Den språklige delen er begynnelsen på en fordypning som omhandler norsk som andrespråk, flerspråklighet, språk og identitet.
Ulike former for språkblanding drøftes også, samt rollen norsk har som majoritetsspråk og minoritetsspråk i ulike settinger. Den litterære delen er begynnelsen på en fordypning som drøfter representasjoner av kulturmøter og kulturell identitet, samt fremstillinger av det flerkulturelle, av migrasjon og av samfunnsendringer i eldre og nyere tid i lys av litteratur- og kulturteori.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten
- har bred kunnskap om tema, teorier og problemstillinger knyttet til flerspråklighet og litterære kulturmøter
- har kunnskap om fagområdenes historie og plass i samfunnet
- kan definere og forklare sentrale fagbegreper på områdene flerspråklighet og litterære kulturmøter
- kan reflektere over litterære og kulturelle forestillinger om norskhet
- kan anvende kunnskapen om flerspråklighet og kulturmøter i undervisningssammenheng

Læringsformer og aktiviteter

Nettbaserte forelesninger, samlinger, praktiske øvelser og samarbeid via læringsplattform.

Studenten må ha tilgang til PC med internettilkobling.


Obligatoriske aktiviteter:

2 samlinger á 3 dager. 3 arbeidskrav som må godkjennes av faglærer.
Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget. De må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.


Obligatoriske aktiviteter

  • 2 samlinger á 3 dager
  • 3 arbeidskrav som må godkjennes av faglærer

Mer om vurdering

6 timers skriftlig eksamen.
Vurderingsform for utsatt eksamen er den samme som ved ordinær eksamen.
Karakterskala for vurdering: A–F

For å få godkjent faget Norsk 2 – Flerspråklighet og litterære kulturmøter, hvor NORD6012 inngår sammen med NORD6013, gjelder følgende krav til målform:

Begge målformene skal være representert i de skriftlige arbeidskravene. Det vil si at minimum ett må skrives på bokmål og minimum ett på nynorsk.

En eksamen skal skrives på bokmål og en på nynorsk.
Kandidaten velger selv hvilken målform han/hun vil benytte på hvilken eksamen (hhv. NORD6012 og NORD6013).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nordisk årsstudium - videreutdanning for lærere (FJNORDVUÅ)
Nordisk, fjernundervisning (FJNORD)

Forkunnskapskrav

Minimum 30 studiepoeng i norsk eller nordisk.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 09.12.2019 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.