NORD2313 - Uttale-undervisning: Norsk som andrespråk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Hvorfor har utlendinger ofte problemer med uttalen når de snakker norsk? Hvilke problemer er av generell karakter og hvilke er relatert til norsk spesielt? Hva kan elev og lærer gjøre for å forbedre uttaleferdighetene? Hvordan bør uttaleundervisningen organiseres? Hvordan bedømmes ulike varianter av uttale, og hva er god uttale? Hvilken effekt har norsk ortografi på uttalen? Disse problemstillingene står sentralt i dette studieemnet som har både en teoretisk og praktisk tilnærming til undervisning i uttale- og lytteferdigheter. Emnet gir en oversikt over norsk talespråk sett i et andrespråksperspektiv. Gjennom forelesninger og øvinger skal studentene oppøve ferdigheter i å analysere talte varianter av norsk som andrespråk og å utarbeide og prøve undervisningsopplegg.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER Kandidaten:
- Har grunnleggende kunnskaper om fonologi og fonetikk.
- Har kunnskaper om norsk fonologi sett i tverrspråklig perspektiv med særlig vekt på trekk som erfaringsmessig er vanskelige i et andrespråkstilegnelsesperspektiv.
-Har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser og verktøy innenfor uttaleundervisning og forstår uttaleprosesser som komplekse prosesser.
- Har grunnleggende kunnskap om utviklingen innenfor uttaleundervisning og forstår sammenhengen mellom ulike syn på undervisningsformer og deres konsekvenser for uttaleundervisningens form og mål.
-Forstår hvilken rolle uttaleferdigheter spiller i sosialt liv og har innsikt i hvordan uttaleferdigheter påvirker sosial samhandling i ulike sammenhenger.

FERDIGHETER Kandidaten:
- Er kjent med og kan bruke faglige verktøy til å analysere og beskrive norsk tale.
- Er kjent med og kan bruke faglige verktøy til å analysere og beskrive aksentpreget tale.
- Kan definere og beskrive mål for uttaleundervisningen sett i lys av innlærerens språklige bakgrunn og de krav som muntlig kommunikasjon generelt krever.
- Kan utvikle undervisningsopplegg med grunnlag i analyser av aksentpreget tale.
- Kan presentere fagstoffet muntlig og skriftlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Obligatorisk aktivitet: Godkjent oppgave eller øving av skriftlig eller muntlig karakter. Oppgaven skal være på 4-6 sider. Det blir gitt muntlig/skriftlig vurdering (godkjent/ikke godkjent) av obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent oppgave eller øving av skriftlig eller muntlig karakter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Blir annonsert ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AVS2233 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 20.12.2017 09:00 Datasal 10349 , Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.